คณะศึกษาศาสตร์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 351
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Supattra Phetkamhaeng; สุพัตรา เพ็ชรกำแหง; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; Naresuan University; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; artornn@nu.ac.th; artornn@nu.ac.th
2566การส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมdkiแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดพิษณุโลกAmita Kaewta; อมิตา แก้วตา; Henry yuh Anchunda; Henry Yuh Anchunda; Naresuan University; Henry yuh Anchunda; Henry Yuh Anchunda; henryy@nu.ac.th; henryy@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศโดยใช้รูปแบบ MACRO Model เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจาณในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Panuchanart Chaiwong; ภานุชนารถ ชัยวงค์; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; Naresuan University; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; suriyac@nu.ac.th; suriyac@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3Naruphon Daoruang; นฤพร ดาวเรือง; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Naruekawin Wattanarat; นฤกวิน วัฒนรัตน์; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; Naresuan University; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; chamnanp@nu.ac.th; chamnanp@nu.ac.th
2565STEAM Education for Creative Thinking Skills and Attitude towards Science on Nutrient of Grade  6 StudentsTanyared Konjantes; ธัญญเรศ ก้อนจันทร์เทศ; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Theerarat Chanphong; ธีรารัตน์ จันทร์ผ่อง; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; Naresuan University; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; suriyac@nu.ac.th; suriyac@nu.ac.th
2566การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกรอบคิดติดยึดเติบโตของนักเรียนประถมศึกษาที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามศักภาพสมองร่วมกับหลักการพัฒนากรอบคิดติดยึดเติบโตKasidit Lonlue; กษิดิศ ล้นเหลือ; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับ Micro: bit เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Jutharat Janngew; จุฑารัตน์ จันทร์งิ้ว; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2566การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชากลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติWatchara Petclai; วัชระ เพชรคล้าย; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; arphatt@nu.ac.th; arphatt@nu.ac.th
2566การพัฒนารูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาSarun Premsuk; ศรัณย์ เปรมสุข; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาPhonlawat Kanlayaprasit; พลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารโรงเรียนทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประถมศึกษาChaowalit Panpueksa; เชาวลิต พันธุ์พฤกษา; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2566การพัฒนาบทเรียนระบบงานสารบรรณบน Metaverse สําหรับบริการครูโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนาThanaphan Rakkhetkan; ธนาพันธุ์ รักเขตการ; Tipparat Sittiwong; ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์; Naresuan University; Tipparat Sittiwong; ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์; tipparats@nu.ac.th; tipparats@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดอย่งมีวิจารญาณและการแก้ไขปัญหาโดยใช้ประเด็นทางสังคมทีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Waritthorn Wongdao; วริทธิ์ธร วงศ์ดาว; Skonchai Chanunan; สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; Naresuan University; Skonchai Chanunan; สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; skonchaic@nu.ac.th; skonchaic@nu.ac.th
2566กิจกรรมเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการโดยใช้สถานประกอบการธุรกิจชุมชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์เป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายPhitthaya Boonyasiwapong; พิทยา บุณยศิวาพงศ์; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณทางไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Kitsana Prachimma; กฤษณะ ประฉิมมะ; Aumporn Lincharoen; เอื้อมพร หลินเจริญ; Naresuan University; Aumporn Lincharoen; เอื้อมพร หลินเจริญ; aumpornli@nu.ac.th; aumpornli@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับ แอปพลิเคชัน Every Cicuit เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพTichaporn Fhaitong; ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดร่วมกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Akkarapon Promtrud; อัครพล พรมตรุษ; Saifon Vibulrangson; สายฝน วิบูลรังสรรค์; Naresuan University; Saifon Vibulrangson; สายฝน วิบูลรังสรรค์; saifonv@nu.ac.th; saifonv@nu.ac.th
2566การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับกลวิธีการคิดเป็นภาพ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5Supakcha Molwang; สุภัคชา มลวัง; Skonchai Chanunan; สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; Naresuan University; Skonchai Chanunan; สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; skonchaic@nu.ac.th; skonchaic@nu.ac.th
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 351
 next >