คณะสังคมศาสตร์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การเมืองของระบอบอาหารในเศรษฐกิจการเมืองไทย: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2557-2562Sunsai Wongsuwan; สันทราย วงษ์สุวรรณ; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; Naresuan University; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; watcharabonb@nu.ac.th; watcharabonb@nu.ac.th
2566อิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีในกลุ่มเยาวชนไทย ในจังหวัดนครสวรรค์Angsumalin Khotchaphong; อังศุมาลินทร์ คชพงษ์; Montri Kunphoommarl; มนตรี กรรพุมมาลย์; Naresuan University; Montri Kunphoommarl; มนตรี กรรพุมมาลย์; montrik@nu.ac.th; montrik@nu.ac.th
2566ยุทธวิธีและนวัตกรรมการเคลื่อนไหวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการเคลื่อนไหว “The Umbrella Movement” กับ “คณะประชาชนปลดแอก”Khamonwan Thabthimthong; กมลวรรณ ทับทิมทอง; Weera Wongsatjachock; วีระ หวังสัจจะโชค; Naresuan University; Weera Wongsatjachock; วีระ หวังสัจจะโชค; weeraw@nu.ac.th; weeraw@nu.ac.th
2565นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5: มุมมองเชิงวิพากษ์Supachai Wailiam; ศุภชัย ไวเหลี่ยม; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; Naresuan University; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; watcharabonb@nu.ac.th; watcharabonb@nu.ac.th
2565เวลาแบบใหม่ในสยาม: นาฬิกา ปฏิทิน และการก่อรูปรัฐสมัยใหม่Pornnapa Thaddokmai; พรนภา ทัดดอกไม้; Nattaphong Sakulleaw; ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว; Naresuan University; Nattaphong Sakulleaw; ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว; nattaphongs@nu.ac.th; nattaphongs@nu.ac.th
2565ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยWeeraya Promprasit; วีรญา พรมประสิทธิ์; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; Naresuan University; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; rudklawp@nu.ac.th; rudklawp@nu.ac.th
2565จากเมืองไพรถึงนครไซ่ง่อน: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเวียดนามใต้จากทัศนียภาพปากน้ำโขงKanjanapong Rinsin; กาญจนพงค์ รินสินธุ์; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; Naresuan University; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; davisakdp@nu.ac.th; davisakdp@nu.ac.th
2566การจัดวางความคิดทางการเมืองของกลุ่มคณะราษฎร พ.ศ. 2475 – 2490Weerachon Gedsagul; วีรชน เกษสกุล; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; Naresuan University; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; watcharabonb@nu.ac.th; watcharabonb@nu.ac.th
2565พื้นที่ผ่อนผันทางการค้า: เครือข่ายนโยบายและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกKiattisak Saensit; เกียรติศักดิ์ แสนสิทธิ์; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; Naresuan University; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; watcharabonb@nu.ac.th; watcharabonb@nu.ac.th
2565ประวัติศาสตร์อารมณ์ของชาวอินโดนีเซียจากยุคอาณานิคมจนถึงยุคหลังสุฮารโตBancha Ratmanee; บัญชา ราชมณี; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; Naresuan University; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; davisakdp@nu.ac.th; davisakdp@nu.ac.th
2003MEASURING WOMEN'S EMPOWERMENT:  EFFORTS AND IMPACTS OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE DEEP SOUTH OF THAILANDAnna Christi suwardi; Anna Christi Suwardi; Paul Chambers; Paul Chambers; Naresuan University; Paul Chambers; Paul Chambers; pwchambers@gmail.com; pwchambers@gmail.com
2565ภาพยนตร์ยุคแรกเริ่ม ภาวะสมัยใหม่ และการสร้างภาพยนตร์ในสยามJirawat Saengthong; จิรวัฒน์ แสงทอง; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; Naresuan University; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; davisakdp@nu.ac.th; davisakdp@nu.ac.th
2001GENDER AND REMITTANCES OF FEMALE MIGRANT WORKERS IN A GARMENT FACTORY IN THE HLAING THA YAR INDUSTRIAL ZONE, YANGON, MYANMARSWE ZIN MYINT; Swe Zin Myint; Busarin Lertchavalitsakul; บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล; Naresuan University; Busarin Lertchavalitsakul; บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล; busarinl@nu.ac.th; busarinl@nu.ac.th
2564การจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษา ระบบจัดการแบบเบ็ดเสร็จNOPPACHAI FONGISSARA; นพชัย ฟองอิสสระ; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; Naresuan University; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; watcharabonb@nu.ac.th; watcharabonb@nu.ac.th
2564คีโมอำนาจ: ประวัติศาสตร์เคมีกับความเป็นสมัยใหม่ในสังคมสยามSIKKHA SONGKUMCHUM; สิกขา สองคำชุม; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; Naresuan University; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; davisakdp@nu.ac.th; davisakdp@nu.ac.th
2565การจัดการปัญหาความแห้งแล้งอย่างยั่งยืนในสวนเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็กบนพื้นที่สูงORANUT NAOWAKATE; อรนุช เนาวเกตุ; Patcharin Sirasoonthorn; พัชรินทร์ สิรสุนทร; Naresuan University; Patcharin Sirasoonthorn; พัชรินทร์ สิรสุนทร; patcharins@nu.ac.th; patcharins@nu.ac.th
2565การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยของคนไทยพลัดถิ่นบ้านสิงขร มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาWorapot Visedsiri; วรพจน์ วิเศษศิริ; Wasin Panyavuttrakul; วศิน ปัญญาวุธตระกูล; Naresuan University; Wasin Panyavuttrakul; วศิน ปัญญาวุธตระกูล; wasinp@nu.ac.th; wasinp@nu.ac.th
2565ปฐมกาลของขบวนการวิปัสสนาในพม่า: เลดีซะยาดอว์และลัทธิคำสอน CHANAMON CHANMEE; ชนมน จันทร์มี; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; Naresuan University; Davisakd Puaksom; ทวีศักดิ์ เผือกสม; davisakdp@nu.ac.th; davisakdp@nu.ac.th
2565การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการจัดการแบบร่วมมือกัน กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกTreeyakarn Phromkham; ตรียากานต์ พรมคำ; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; Naresuan University; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; rudklawp@nu.ac.th; rudklawp@nu.ac.th
2562การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จังหวัดสีหนุวิลล์ภายใต้รัฐบาลฮุน เซนตั้งแต่ ค.ศ.1993 - ปัจจุบันSOMLUCK SRIRAM; สมลักษณ์ ศรีราม; Udomporn Teeraviriyakul; อุดมพร ธีระวิริยะกุล; Naresuan University. Faculty of Social Sciences
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20