คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 117
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวด้วยกระบวนการนวจินตนาการในบริบทของชายหาดและสวนน้ำWeeraya Meesawatdikul; วีรยา มีสวัสดิกุล; Siripen Dabphet; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร; Naresuan University; Siripen Dabphet; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร; siripend@nu.ac.th; siripend@nu.ac.th
2566คุณค่าทางการท่องเที่ยวที่ถูกรับรู้ผ่านภูมิทัศน์เทศกาลตรุษจีน จังหวัดนครสวรรค์Chonlada Panprom; ชลลดา ปานพรหม; Petchsri Nonsiri; เพชรศรี นนท์ศิริ; Naresuan University; Petchsri Nonsiri; เพชรศรี นนท์ศิริ; petchsrin@nu.ac.th; petchsrin@nu.ac.th
2566การศึกษาศักยภาพอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารของจังหวัดสุโขทัยKulkanya Suwanno; กุลกันยา สุวรรณโณ; Petchsri Nonsiri; เพชรศรี นนท์ศิริ; Naresuan University; Petchsri Nonsiri; เพชรศรี นนท์ศิริ; petchsrin@nu.ac.th; petchsrin@nu.ac.th
2566ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเกษตรกร กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์Kanisorn Klinkajon; คณิศร กลิ่นขจร; Parichart Rachapradit; ปาริชาติ ราชประดิษฐ์; Naresuan University; Parichart Rachapradit; ปาริชาติ ราชประดิษฐ์; parichartr@nu.ac.th; parichartr@nu.ac.th
2566การพัฒนารูปแบบธุรกิจและระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของงานศิลปะ NFTTriphol Wongsrisuphakul; ตรีพล วงศ์ศรีศุภกุล; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; Naresuan University; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; aniruta@nu.ac.th; aniruta@nu.ac.th
2566กระบวนการสื่อสารเพื่อการสงเคราะห์สุนัขขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในรูปแบบเฟซบุ๊กแฟนเพจMananya Chomchoei; มนันยา ชมเชย; Kittima Chanvichai; กิตติมา ชาญวิชัย; Naresuan University; Kittima Chanvichai; กิตติมา ชาญวิชัย; kittimac@nu.ac.th; kittimac@nu.ac.th
2566โมเดลความผูกพันของผู้ใช้บริการธุรกิจร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยWorachai Wongcharoen; วรชัย วงษ์เจริญ; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; Naresuan University; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; nalineem@nu.ac.th; nalineem@nu.ac.th
2566 การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารWikhanesuan Tagong; วิฆเนศวร ทะกอง; Orawan Sirisawat apichayakul; อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล; Naresuan University; Orawan Sirisawat apichayakul; อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล; orawana@nu.ac.th; orawana@nu.ac.th
2566อิทธิพลของความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่Patarasuda Kanjaikaew; ภัทรสุดา กันใจแก้ว; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2566การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากBanlang Pattanasiri; บัลลังก์ พัฒนาศิริ; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; kanokkarnn@nu.ac.th; kanokkarnn@nu.ac.th
2566การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยChanikant Prampree; ชนิกานต์ เปรมปรีดิ์; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
2566การพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าโชห่วย กรณีศึกษาร้านค้าเพื่อนบ้านมินิมาร์ท จังหวัดพิษณุโลกKetsanee Prommeenet; เกษณี พรหมมีเนตร; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; Naresuan University; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; aniruta@nu.ac.th; aniruta@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในองค์กรของคน Generation ZParitsara Thaneeyai; ปริศรา ธานีใหญ่; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; warawuder@nu.ac.th; warawuder@nu.ac.th
2565การลงทุนแบบโมเมนตัมของอีทีเอฟWaritsara Phumthong; วริศรา พุ่มทอง; Sampan Nettayanun; สัมพันธ์ เนตยานันท์; Naresuan University; Sampan Nettayanun; สัมพันธ์ เนตยานันท์; sampann@nu.ac.th; sampann@nu.ac.th
2565ปัจจัยการทำการตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความตั้งใจสำรองห้องพักโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดพิษณุโลกNatnaree Jomprasert; นารถนรี จอมประเสริฐ; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; Naresuan University; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; nalineem@nu.ac.th; nalineem@nu.ac.th
2565กลยุทธ์การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการออมเงินกรณีชราภาพของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมPatthranit Tangrom; ภัทรานิษฐ์ แตงร่ม; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2565ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากช้อปปี้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาNakarin Saksoong; นครินทร์ ศักดิ์สูง; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; Naresuan University; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; nalineem@nu.ac.th; nalineem@nu.ac.th
2565การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความจากรายงานประจำปีกับอัตราผลตอบแทนของหุ้นกลุ่ม SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์การเรียนรู้ของเครื่องJintapa Kamolpituphong; จินตภา กมลปิตุพงศ์; Sampan Nettayanun; สัมพันธ์ เนตยานันท์; Naresuan University; Sampan Nettayanun; สัมพันธ์ เนตยานันท์; sampann@nu.ac.th; sampann@nu.ac.th
2022The Study of Service Quality Factors on Student Satisfaction and Student Loyalty in Language Institute at Tak Special Economic ZoneWin Soe aung; Win Soe Aung; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; Naresuan University; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; aniruta@nu.ac.th; aniruta@nu.ac.th
2566การยอมรับเทคโนโลยีโดรนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรParichayapohn Charoenwikkai; ปริชญาภรณ์ เจริญวิกกัย; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 117
 next >