Browsing by Author กอบสุข คงมนัส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับ แอปพลิเคชัน Every Cicuit เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพTichaporn Fhaitong; ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ร่วมกับการเรียนรู้แบบพอดีคำเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Pimonpud Srisuwan; พิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนPornpat Rattanacharoen; ภรภัทร รัตนเจริญ; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อสังคมตามกระบวนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรีAraya Puketkaew; อารยา ปู่เกตุแก้ว; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th