Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 125 to 144 of 555 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564การปรับปรุงคุณภาพดินลมหอบด้วยวัสดุเชื่อมประสานชนิดใหม่ โดยใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยPAPANTASORN MANPROM; ปภัณธษร มั่นพรม; Phongthorn Julphunthong; พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง; Naresuan University; Phongthorn Julphunthong; พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง; phongthornj@nu.ac.th; phongthornj@nu.ac.th
2565การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต็กในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Wichep Jaiboon; วิเชพ ใจบุญ; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2565การปรับปรุงวิศวกรรมคุณลักษณะสำหรับตัวจำแนกประเภทแบบต้นไม้สำหรับการตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายKittiphop Mahawan; กิตติภพ มหาวัน; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2566การพยากรณ์การใช้พลังงานภายในอาคาร SGtech อย่างชาญฉลาดด้วยการเรียนรู้เชิงลึกSorawut Jittanon; สรวุฒิ จิตตานนท์; Chakkrit Termritthikun; จักรกฤษ เติมฤทธิกุล; Naresuan University; Chakkrit Termritthikun; จักรกฤษ เติมฤทธิกุล; chakkritt@nu.ac.th; chakkritt@nu.ac.th
2565การพัฒนา Microlearning Inquiry Questions เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Panisara Sarakai; ปาณิสรา สาระไกร; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนากระบวนการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวท้องถิ่น ประจําจังหวัดพิษณุโลกNarupon Komsan; นฤพนธ์ คมสัน; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; jirawatp@nu.ac.th; jirawatp@nu.ac.th
2565การพัฒนากระบวนการเผาถ่านกัมมันต์จากเตาเผาถ่านรุ่นมังกรไฟ 84Piyanut Hongkangwarn; ปิยณัฐ หงษ์กังวาล; Pisit Maneechot; พิสิษฏ์ มณีโชติ; Naresuan University; Pisit Maneechot; พิสิษฏ์ มณีโชติ; pisitm@nu.ac.th; pisitm@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การออกแบบเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Sutida Artthanong; ศุธิดา อาจทะนงค์; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th
2566การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชากลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติWatchara Petclai; วัชระ เพชรคล้าย; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; arphatt@nu.ac.th; arphatt@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับ แอปพลิเคชัน Every Cicuit เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพTichaporn Fhaitong; ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับกระบวนการโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Krisana Sroithip; กฤษณา สร้อยทิพย์; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; Naresuan University; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; chamnanp@nu.ac.th; chamnanp@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Naruekawin Wattanarat; นฤกวิน วัฒนรัตน์; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; Naresuan University; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; chamnanp@nu.ac.th; chamnanp@nu.ac.th
2565การพัฒนาการบริหารนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการให้แก่ลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยYaowaporn Lertkultanon; เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์; Ketwadee Buddhabhumbhitak; เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์; Naresuan University; Ketwadee Buddhabhumbhitak; เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์; ketwadeebu@nu.ac.th; ketwadeebu@nu.ac.th
2565การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง(TPR)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองจิกและโรงเรียนบ้านจันทิมา จังหวัดกำแพงเพชรRattana Phinpaiboon; รัตนา ปิ่นไพบูลย์; Henry yuh Anchunda; Henry Yuh Anchunda; Naresuan University; Henry yuh Anchunda; Henry Yuh Anchunda; henryy@nu.ac.th; henryy@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อเสริมสร้างจิตรู้เคารพของเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒธรรมLalida Kaewnaluang; ลลิดา แก้วนาหลวง; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้และแรงจูงใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6Supis Meesapman; สุพิศ มีทรัพย์มั่น; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ CORE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑Patchaya Yodsaksri; พัชญา ยศศักดิ์ศรี; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS ร่วมกับหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Kittaphon Prachantasena; กฤตพร ประจันตะเสน; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; Naresuan University; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; chamnanp@nu.ac.th; chamnanp@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการกระจ่างค่านิยม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตระหนักรู้ตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นHatairat Srimala; หทัยรัตน์ ศรีมาลา; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของดาลโครซเพื่อสริมสร้างความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Chinnawat Oonsun; ชินวัตร อ่อนสุ่น; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th