Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 176 to 195 of 609 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดร่วมกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Akkarapon Promtrud; อัครพล พรมตรุษ; Saifon Vibulrangson; สายฝน วิบูลรังสรรค์; Naresuan University; Saifon Vibulrangson; สายฝน วิบูลรังสรรค์; saifonv@nu.ac.th; saifonv@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมสมถรรถนะการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมสีเขียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Watcharapol Boonprakorb; วัชรพล บุญประกอบ; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Sunisa Saengun; สุนิษา แสงอุ่น; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสะท้อนคิดร่วมกับบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Siramon Wattanabud; สิรามล วัฒนบุตร; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Kittika Jantakun; กิตติกา จันทะคุณ; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐานร่วมกับเทคนิค Think–Talk–Write เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Chirapha Thimkaew; จิราภา ทิมเขียว; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Kedkanda Surarat; เกษกานดา สุรรัตน์; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับ Micro: bit เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Jutharat Janngew; จุฑารัตน์ จันทร์งิ้ว; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกลวิธีการคิดเป็นภาพ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Oranicha Sangkaw; อรณิชา แสงแก้ว; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบโค้ดดิ้งโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Apinya Phanwong; อภิญญา ผ่านวงษ์; Tipparat Sittiwong; ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์; Naresuan University; Tipparat Sittiwong; ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์; tipparats@nu.ac.th; tipparats@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Wanchanok Parmboon; วรรณชนก เปรมบุญ; Monasit Sittisomboon; มนสิช สิทธิสมบูรณ์; Naresuan University; Monasit Sittisomboon; มนสิช สิทธิสมบูรณ์; monasits@nu.ac.th; monasits@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลการได้มาซึ่งมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Chiraphat Singmon; จิรภัทร สิงห์มนต์; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมชุมนุมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาPichaporn Buran; พิชชาพร บุราณ; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Tewarach Mangkala; เทวราช มังคะละ; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; Naresuan University; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; omthajitp@nu.ac.th; omthajitp@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถการเขียนสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเขียนสร้างสรรค์โดยใช้ตัวแบบร่วมกับวิธีสแกฟโฟลด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Naphak Wunklad; นภัค วุ่นกลัด; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอบแบบโฟนิกส์ร่วมกับวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน โรงเรียนบ้านนายาง จังหวัดอุุตรดิตถ์Benyabha Tanakorntanyachok; เบญญาภา ธนกรธัญโชค; Tamronglak U-nakarin; ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์; Naresuan University; Tamronglak U-nakarin; ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์; tamronglaku@nu.ac.th; tamronglaku@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ OK5R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดPatinya Komonkitisakul; ปฏิญญา โกมลกิติสกุล; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคำภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับแนวคิดเกมิฟิเคชั่น (Gamification) สำหรับนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) ในสถานการณ์การโควิด-19 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Benjaphorn Phonla-krai; เบญจพร พลไกร; Brapaas Pengpoom; ประภาษ เพ็งพุ่ม; Naresuan University; Brapaas Pengpoom; ประภาษ เพ็งพุ่ม; brapaasp@nu.ac.th; brapaasp@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ(Task -based Learning) โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)จังหวัดอุทัยธานี/Nattakhan Yimpa; นัฐกานต์ ยิ้มพะ; Tamronglak U-nakarin; ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์; Naresuan University; Tamronglak U-nakarin; ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์; tamronglaku@nu.ac.th; tamronglaku@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ ARCS เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Nawapol Chaichana; นวพล ชัยชนะ; Kasamsuk Ungchittrakool; เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล; Naresuan University; Kasamsuk Ungchittrakool; เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล; kasamsuku@nu.ac.th; kasamsuku@nu.ac.th