คณะพยาบาลศาสตร์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในยุคปกติถัดไปSatik Sutthiviriwan; สาธิก สุทธิวิริวรรณ; Sangduan Apiratanawong; แสงเดือน อภิรัตนวงศ์; Naresuan University; Nichakarn Songtha; ณิชกานต์ ทรงไทย
2566สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพในยุคชีวิตวิถีใหม่  หน่วยบริการสาธารณสุข  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 2Sirintip Fakfai; ศิรินทิพย์ ฝักฝ่าย; Jirarat Ruetrakul; จิรรัตน์ หรือตระกูล; Naresuan University; Jirarat Ruetrakul; จิรรัตน์ หรือตระกูล; jiraratr@nu.ac.th; jiraratr@nu.ac.th
2565ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมออกกำลังกาย ระดับความดันโลหิต และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักเกิน จังหวัดสุโขทัยSupawadee Jariyatammakorn; สุภาวดี จริยาธรรมกร; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; Naresuan University; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; chuleekornd@nu.ac.th; chuleekornd@nu.ac.th
2565ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองร่วมกับการฟ้อนเจิงประยุกต์ ต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม และการทรงตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่Natrudee Sribudta; นาฏฤดี ศรีบุตรตา; Somsak Thojampa; สมศักดิ์ โทจำปา; Naresuan University; Somsak Thojampa; สมศักดิ์ โทจำปา; somsakth@nu.ac.th; somsakth@nu.ac.th
2565ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมออกกำลังกาย ระดับความดันโลหิต และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักเกิน จังหวัดสุโขทัยNuttapong Panboot; ณัฐพงษ์ ปานบุตร; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; Naresuan University; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; chuleekornd@nu.ac.th; chuleekornd@nu.ac.th
2564ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยคีตะมวยไทยต่อดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และสมรรถภาพทางกาย ของบุคคลวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกินUDOMSAK KAEWBANGKURT; อุดมศักดิ์ แก้วบังเกิด; Supaporn Naewbood; สุภาพร แนวบุตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้NETNAPA BUNTANAPISAN; เนตรนภา บุญธนาพิศาน; Supaporn Naewbood; สุภาพร แนวบุตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถแห่งตนเพื่อการจัดการภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และดัชนีมวลกาย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะน้ำหนักเกินPATTHRAPORN THONGSANG; ภัทราพร ทองสังข์; Nongnuch Oba; นงนุช โอบะ; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นตามการรับรู้ของผู้ปกครองPEERANUCH PUNPUKDEE; พีรนุช พันธุ์ภักดี; Worawan Tipwareerom; วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2565ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพกับความสำเร็จด้านการบริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ภาคเหนือตอนล่างWarapong Tatuy; วราพงษ์ ทาตุ้ย; Jirarat Ruetrakul; จิรรัตน์ หรือตระกูล; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้สุขภาพทางเพศของนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลายEAKKAWEE HOMKHAJORN; เอกกวี หอมขจร; Yuwayong Juntarawijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้ต้องขังจังหวัดพิษณุโลกKLINRAM THODSOONGNERN; กลิ่นร่ำ ทอดสูงเนิน; Yuwayong Juntarawijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดและความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายSUNSANEE JUNMA; สรรสนีย์ จันทร์มา; Worawan Tipwareerom; วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์KANJANA FAUNGFOO; กาญจนา เฟื่องฟู; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อทักษะการตรวจเต้านมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์SARANYA NGAMNIMIT; ศรัญญา งามนิมิตร; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมก่อนการตรวจสวนหัวใจต่อความวิตกกังวลและความพร้อมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจSUPHAKIT KRUEAKLAT; ศุภกิจ เครือกลัด; Chommanard Wannapornsiri; ชมนาด วรรณพรศิริ; Naresuan University. Faculty of Nursing
2563ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขSUPHATTHRA PHICHITSIRI; สุภัทรา พิจิตรศิริ; Phattharamanat Pongrangsarn; ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัวและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกSUCHADA PICHAITUM; สุชาดา พิชัยธรรม; Yuwayong Juntarawijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์PUNNUCHAYA PHAENGWONG; ปัณนัชญา แพงวงษ์; Supaporn Naewbood; สุภาพร แนวบุตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2562ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตนเองต่อความวิตกกังวล การปฏิบัติตัว และพิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่าของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมKITTISAK KUMPEERA; กิตติศักดิ์ คัมภีระ; Wongduan Suwannakeeree; วงเดือน สุวรรณคีรี; Naresuan University. Faculty of Nursing
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
 next >