Browsing by Author songphopk@nu.ac.th

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาความสามารถการเขียนสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเขียนสร้างสรรค์โดยใช้ตัวแบบร่วมกับวิธีสแกฟโฟลด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Naphak Wunklad; นภัค วุ่นกลัด; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ OK5R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดPatinya Komonkitisakul; ปฏิญญา โกมลกิติสกุล; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่น ร่วมกับวรรณกรรมเป็นฐานBunyachat Sangkatklang; บุญญฉัตร สังกัดกลาง; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ร่วมกับเทคนิคสร้างสรรค์งานเขียนแบบสตอรีไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Aphirak Boonna; อภิรักษ์ บุญนะ; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านออกเสียงคำและการเขียนสะกดคำ เรื่อง คำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Wutthichai Khamphirayot; วุฒิชัย คำภิระยศ; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับนิทานอิเล็กทรอนิกส์Wanvisa Muangngam; วันวิสาข์ ม่วงงาม; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง สุภาษิตสอนหญิง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพิพาทเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Kanyarat Saengkaew; กัลยรัตน์ แสงแก้ว; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การสร้างแบบฝึกทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ5R เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Rattanaporn Tabtimchan; รัตนาภรณ์ ทับทิมจันทร์; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th