Browsing by Author สถิรพร เชาวน์ชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 32 of 36 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ความต้องการและแนวทางการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ PA สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2Suwadee Thamoon; สุวดี ถามูล; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565ความต้องจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1Punyisa Pengyawong; ปุญญิสา เปงยาวงษ์; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์Phattarahathai Phusawat; ภัทรหทัย ภู่สวัสดิ์; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565ภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่พิเศษ จังหวัดตากPhanthakan Songboonrod; พันธกานต์ ทรงบุญรอด; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตตามแนวทางการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานAdisorn Pliandist; อดิศร เปลี่ยนดิษฐ; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาWishirata Worathadasawat; วิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565รูปแบบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาJetana Pongpayuha; เจตนา พงษ์พยุหะ; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุขChama Tiensopha; ชามา เทียนโสภา; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาPhonlawat Kanlayaprasit; พลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษKanchana Huadsri; กาญจนา ฮวดศรี; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาChirasak Chankan; จิรศักดิ์ จันกัน; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในวิชาชีพศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานAthaphol Sirimool; อรรถพล ศิริมูล; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2564รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนKAJORNWAN POOKAJORN; ขจรวรรณ ภู่ขจร; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University. Faculty of Education
2566แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรKittisak Semtaku; กริชติศักดิ์ เซียมตะคุ; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลนักเรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์Jinnita Tabtim; จิณณ์ณิตา ทับทิม; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาNarubet Chaopanich; นฤเบศ เชาว์พานิช; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2Panumas Kesonsuriwong; ภาณุมาศ เกษรสุริวงค์; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1Yaweeyod Mayoo; ยวียส มาอยู่; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566แนวทางการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูไม่มีวิทยฐานะ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกKaesorn Kaewkhong; เกสร แก้วคง; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566แนวทางการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของครูการศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่าย 7 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษChatranai Pootfak; ฉัตรนัยน์ พุฒฟัก; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th