Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 125 to 144 of 610 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2563การตรวจสอบวิเคราะห์ชนิดการกลายพันธุ์ของฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดแอลฟาด้วยเทคนิค High resolution melting (HRM) analysisSIRIPHAT MUANGPA; ศิริพัฒน์ ม่วงป่า; Nonglak Yimtragoon; นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล; Naresuan University; Nonglak Yimtragoon; นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล; nonglakp@nu.ac.th; nonglakp@nu.ac.th
2565การตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผัก ด้วยการวิเคราะห์แถบความถี่คลื่นแสงNatthasak Yaemsuk; ณัฐศักดิ์ แย้มสุข; Suchart Yammen; สุชาติ แย้มเม่น; Naresuan University; Suchart Yammen; สุชาติ แย้มเม่น; sucharty@nu.ac.th; sucharty@nu.ac.th
2565การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้ทำบัญชีและแนวปฏิบัติการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยChomchamai Pongsrirojana; ชมชไม พงศ์ศรีโรจน์; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2566การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในชุมชนเสี่ยง ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกNuttacha Sangsawangwattana; ณัฐชา เเสงสว่างวัฒนะ; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; Naresuan University; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; wilawanp@nu.ac.th; wilawanp@nu.ac.th
2565การบริหารความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยRittichai Suriyan; ฤทธิชัย สุริยัน; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; Naresuan University; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; thirasaku@nu.ac.th; thirasaku@nu.ac.th
2565การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(O-NET)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1Puttitaporn Jaidee; พุธิตาพร ใจดี; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; Naresuan University; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; thirasaku@nu.ac.th; thirasaku@nu.ac.th
2564การบริหารงานสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตด้านชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทยSIROCH TANRATANAKUL; ศิโรช แท่นรัตนกุล; Wanawan Doherty; วนาวัลย์ ดาตี้; Naresuan University; Wanawan Doherty; วนาวัลย์ ดาตี้; wannap@nu.ac.th; wannap@nu.ac.th
2565การบริหารจัดการคิวแบบเรียลไทม์บนหลักความเสมอภาค เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์Sudarat Chantima; สุดารัตน์ จันทิมา; Jessada Pochan; เจษฎา โพธิ์จันทร์; Naresuan University; Jessada Pochan; เจษฎา โพธิ์จันทร์; jessadapo@nu.ac.th; jessadapo@nu.ac.th
2565การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3Jutharat Ranuman; จุฑารัตน์ เรณุมาน; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; Naresuan University; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; thirasaku@nu.ac.th; thirasaku@nu.ac.th
2566การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุร่วมกับออนโทโลยีเพื่อวิเคราะห์การใช้ที่ดินในจังหวัดพิษณุโลกUttaporn Lertaramsaeng; อรรธพร เลิศอร่ามแสง; Janjira Payakpate; จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ; Naresuan University; Janjira Payakpate; จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ; janjirap@nu.ac.th; janjirap@nu.ac.th
2564การประยุกต์ใช้ท่อนำแสงบนหลังคาทดแทนแสงประดิษฐ์เพื่อประหยัดพลังงานภายในอาคาร      JIRAPHORN MAHAWAN; จิราพร มหาวัน; Atthakorn Thongtha; อรรถกร ทองทา; Naresuan University; Atthakorn Thongtha; อรรถกร ทองทา; atthakornt@nu.ac.th; atthakornt@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย: กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลกThunyaporn Thoopthimthean; ธัญญาภรณ์ ธูปทิมเทียน; Klairung Ponanan; ใกล้รุ่ง พรอนันต์; Naresuan University; Klairung Ponanan; ใกล้รุ่ง พรอนันต์; klairungp@nu.ac.th; klairungp@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งร่วมกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นตกแบบอัจฉริยะChirawat Thongkaemkaeo; จีรวัฒน์ ทองแกมแก้ว; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; Naresuan University; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; pajareet@nu.ac.th; pajareet@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการติดตามเอกสารการชำระหนี้ของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในกรณีศึกษาลูกหนี้โรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือJanjera Naksing; จันทร์จีรา นาคสิงห์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2565การประเมินกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนในโรงเรียนขยายโอกาสNapatsanun Rainthong; นภัสนันท์ เหรียญทอง; Pudtan Phanthunane; พุดตาน พันธุเณร; Naresuan University; Pudtan Phanthunane; พุดตาน พันธุเณร; pudtanp@nu.ac.th; pudtanp@nu.ac.th
2566การประเมินการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกSangsuda Pengkum; แสงสุดา เพ็งคุ้ม; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
2565การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการจำลองสถานการณ์ประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยการบำบัดขยะด้วยกรรมวิธีเชิงกล-ชีวภาพPaisit Chomchiangkham; ไพสิฐ ชมเชียงคำ; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; Naresuan University; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; dondejt@nu.ac.th; dondejt@nu.ac.th
2565การประเมินประสิทธิภาพระยะยาวและความคงทนของวัสดุชั้นพื้นทางปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และพอลิเมอร์ในห้องปฏิบัติการNattanon Khumkud; ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; Naresuan University; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; korakodn@nu.ac.th; korakodn@nu.ac.th
2565การประเมินปริมาณรังสีของการวางแผนการรักษาโดยใช้วัสดุสมมูลเนื้อเยื่อเสมือน สำหรับเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเชิงปริมาตรในมะเร็งเต้านม ด้วยอุปกรณ์วัดรังสีโอเอสแอล ชนิดนาโนดอทRusdchai Chaisuttee; รัดใจ ใจสุทธิ; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; Naresuan University; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; titipongk@nu.ac.th; titipongk@nu.ac.th
2565การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบทองกวาวJaingam Karasin; ใจงาม การะสิน; Kullapa Soratana; กุลภา โสรัตน์; Naresuan University; Kullapa Soratana; กุลภา โสรัตน์; kullapas@nu.ac.th; kullapas@nu.ac.th