Browsing by Author Naresuan University. Faculty of Nursing

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัวและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกSUCHADA PICHAITUM; สุชาดา พิชัยธรรม; Yuwayong Juntarawijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2565ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพกับความสำเร็จด้านการบริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ภาคเหนือตอนล่างWarapong Tatuy; วราพงษ์ ทาตุ้ย; Jirarat Ruetrakul; จิรรัตน์ หรือตระกูล; Naresuan University. Faculty of Nursing
2563ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขSUPHATTHRA PHICHITSIRI; สุภัทรา พิจิตรศิริ; Phattharamanat Pongrangsarn; ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์KANJANA FAUNGFOO; กาญจนา เฟื่องฟู; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นตามการรับรู้ของผู้ปกครองPEERANUCH PUNPUKDEE; พีรนุช พันธุ์ภักดี; Worawan Tipwareerom; วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้สุขภาพทางเพศของนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลายEAKKAWEE HOMKHAJORN; เอกกวี หอมขจร; Yuwayong Juntarawijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้ต้องขังจังหวัดพิษณุโลกKLINRAM THODSOONGNERN; กลิ่นร่ำ ทอดสูงเนิน; Yuwayong Juntarawijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครสวรรค์PUNNUCHAYA PHAENGWONG; ปัณนัชญา แพงวงษ์; Supaporn Naewbood; สุภาพร แนวบุตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมก่อนการตรวจสวนหัวใจต่อความวิตกกังวลและความพร้อมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจSUPHAKIT KRUEAKLAT; ศุภกิจ เครือกลัด; Chommanard Wannapornsiri; ชมนาด วรรณพรศิริ; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดและความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายSUNSANEE JUNMA; สรรสนีย์ จันทร์มา; Worawan Tipwareerom; วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2562ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมสุขภาพ ดัชนีมวลกายและระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้WORADA THONGSUK; วรดา ทองสุก; Worawan Tipwareerom; วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถแห่งตนเพื่อการจัดการภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และดัชนีมวลกาย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะน้ำหนักเกินPATTHRAPORN THONGSANG; ภัทราพร ทองสังข์; Nongnuch Oba; นงนุช โอบะ; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยคีตะมวยไทยต่อดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และสมรรถภาพทางกาย ของบุคคลวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกินUDOMSAK KAEWBANGKURT; อุดมศักดิ์ แก้วบังเกิด; Supaporn Naewbood; สุภาพร แนวบุตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้NETNAPA BUNTANAPISAN; เนตรนภา บุญธนาพิศาน; Supaporn Naewbood; สุภาพร แนวบุตร; Naresuan University. Faculty of Nursing
2564ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อทักษะการตรวจเต้านมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์SARANYA NGAMNIMIT; ศรัญญา งามนิมิตร; Chuleekorn Danyuthasilpe; ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์; Naresuan University. Faculty of Nursing
2562ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตนเองต่อความวิตกกังวล การปฏิบัติตัว และพิสัยการเคลื่อนไหวข้อเข่าของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมKITTISAK KUMPEERA; กิตติศักดิ์ คัมภีระ; Wongduan Suwannakeeree; วงเดือน สุวรรณคีรี; Naresuan University. Faculty of Nursing