Browsing by Author อนุชา กอนพ่วง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนารูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาSarun Premsuk; ศรัณย์ เปรมสุข; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพิชัยด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิด Outward Mindset สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์Poykwan Khema; ปอยขวัญ เขมา; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบที่ส่งเสริมการพัฒนากรอบความคิดทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการCherd Khampliw; เชิด คำปลิว; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3Pornphannee Khamtorn; พรพรรณี คำทอน; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์Soytip Kaewta; สร้อยทิพย์ แก้วตา; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3/Roengrit Kummoo; เริงฤทธิ์ คำหมู่; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; ปกรณ์ ประจันบาน; อนุชา กอนพ่วง; วารีรัตน์ แก้วอุไร
2563รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษSARINGKAN JAIPANTA; ศฤงคาร ใจปันทา; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University. Faculty of Education
2566รูปแบบการบริหารโรงเรียนทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประถมศึกษาChaowalit Panpueksa; เชาวลิต พันธุ์พฤกษา; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2564รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูของโครงการผลิตครูระบบปิดTASNEE WONGKAM; ทรรศนีย์ วงค์คำ; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University. Faculty of Education
2564รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานATTAPONG INTAWONG; อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University. Faculty of Education
2565แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3Punyanut Muengdang; ปุณยนุช เมืองแดง; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารองค์การของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยองPhatcharakit Nuamai; พัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนชาติพันธ์ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2Rodjanaporn Meeta; รจนาภรณ์ มีตา; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th