Browsing by Author วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6CHANOKNAN KETDEE; ชนกนันท์ เกตุดี; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University. Faculty of Education
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกลวิธีการคิดเป็นภาพ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Oranicha Sangkaw; อรณิชา แสงแก้ว; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลการได้มาซึ่งมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Chiraphat Singmon; จิรภัทร สิงห์มนต์; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2566การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกรอบคิดติดยึดเติบโตของนักเรียนประถมศึกษาที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามศักภาพสมองร่วมกับหลักการพัฒนากรอบคิดติดยึดเติบโตKasidit Lonlue; กษิดิศ ล้นเหลือ; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2564การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการร่วมกับการชี้แนะทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบสมดุลภาษาสำหรับครูผู้สอนเด็กปฐมวัย กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะJUMLONG CHAIYA; จำลอง ไชยยา; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University. Faculty of Education
2565การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเชื่อมโอนภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Sopita Khamduang; โสภิตา คำด้วง; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2565การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์บนฐาน แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่มโยงกับชีวิตจริงPurit Kaewcharernnet; ภูริต แก้วเจริญเนตร; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th
2565ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวการศึกษาอิงสถานที่ ที่มีต่อความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของนักเรียนในชุมชน "รักษ์สิ่งแวดล้อม"Kannika Krikrung; กรรณิการ์ ไกรกรุง; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; Naresuan University; Wichian Thamrongsotthisakul; วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล; wichianth@nu.ac.th; wichianth@nu.ac.th