Browsing by Author ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดของผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์Kampanart Roopkhaw; กัมปนาท รูปขาว; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; narongsakn@nu.ac.th; narongsakn@nu.ac.th
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรTHEPPARIT TRIFUEN; เทพฤทธิ์ ไตรฟื้น; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรสาธารณสุข ในจังหวัดแห่งหนึ่ง เขตสุขภาพที่ 4Sumittra Subkhian; สุมิตตรา ทรัพย์เขียน; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; narongsakn@nu.ac.th; narongsakn@nu.ac.th
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเกษตรกรชายชาวไร่ยาสูบ จังหวัดสุโขทัยRONNACHAI KOMKONG; รณชัย คล่ำคง; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ผลของโปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางจิตในการลดภาวะเหนื่อยหน่ายในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีSompong Nakprom; สมพงษ์ นาคพรม; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University. Faculty of Public Health
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยมณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; ธนัช กนกเทศ; อนุกูล มโนทน
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประสิทธิผลของโปรแกรมการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มสตรีเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนในพื้นที่ตำบลบึงกอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกพัฒนาวดี พัฒนาถาบุตร; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยมณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
2562รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการลดปัญหาสังคมจากการดื่มสุราของแรงงานต่างด้าวที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; จักรพันธ์ เพชรภูมิ; Shamsudeen YAU; Rishad Choudhury Robin
2560รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวนเพื่อลดการบริโภคสุราในสตรีแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ที่มีอัตราการดื่มสุราสูงในเขตภาคเหนือตอนล่างณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
2563รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงรายWATCHARAPONG RUANKHAM; วัชรพงษ์ เรือนคำ; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University. Faculty of Public Health
2562รูปแบบการป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จังหวัดลำพูนSIWAPORN MAHATHAMNUCHOCK; ศิวาพร มหาทำนุโชค; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University. Faculty of Public Health
2566 รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการขับเคลื่อนของสภานักเรียน ในจังหวัดสุโขทัยKetkal Thipthimwong; เกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; narongsakn@nu.ac.th; narongsakn@nu.ac.th
2565รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากSiriporn Kamvanin; ศิริพร คำวานิล; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University. Faculty of Public Health