Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 81 to 100 of 555 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการจัดการแบบร่วมมือกัน กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกTreeyakarn Phromkham; ตรียากานต์ พรมคำ; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; Naresuan University; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; rudklawp@nu.ac.th; rudklawp@nu.ac.th
2566การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยChanikant Prampree; ชนิกานต์ เปรมปรีดิ์; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
2565การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติYatfon Thapthimhin; หยาดฝน ทับทิมหิน; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; arphatt@nu.ac.th; arphatt@nu.ac.th
2565การจัดการปัญหาความแห้งแล้งอย่างยั่งยืนในสวนเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็กบนพื้นที่สูงORANUT NAOWAKATE; อรนุช เนาวเกตุ; Patcharin Sirasoonthorn; พัชรินทร์ สิรสุนทร; Naresuan University; Patcharin Sirasoonthorn; พัชรินทร์ สิรสุนทร; patcharins@nu.ac.th; patcharins@nu.ac.th
2564การจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษา ระบบจัดการแบบเบ็ดเสร็จNOPPACHAI FONGISSARA; นพชัย ฟองอิสสระ; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; Naresuan University; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; watcharabonb@nu.ac.th; watcharabonb@nu.ac.th
2565การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1Amon Grudthong; อมร กรุดทอง; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; jitimaw@nu.ac.th; jitimaw@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศโดยใช้รูปแบบ MACRO Model เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจาณในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Panuchanart Chaiwong; ภานุชนารถ ชัยวงค์; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; Naresuan University; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; suriyac@nu.ac.th; suriyac@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้ตามแนว model-eliciting activities เรื่อง แบบรูป ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Natthaphon Makjeen; ณัฐพล มากจีน; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดอย่งมีวิจารญาณและการแก้ไขปัญหาโดยใช้ประเด็นทางสังคมทีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Waritthorn Wongdao; วริทธิ์ธร วงศ์ดาว; Skonchai Chanunan; สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; Naresuan University; Skonchai Chanunan; สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; skonchaic@nu.ac.th; skonchaic@nu.ac.th
2565การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัลโดยทุนทางวัฒนธรรมเมืองลับแลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายSutapa Mapragorp; สุทธาภา มาประกอบ; Nattachet Pooncharoen; ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ; Naresuan University; Nattachet Pooncharoen; ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ; Nattachetp@nu.ac.th; Nattachetp@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนตัม และการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Nanthita Mongkhonsri; นันทิตา มงคลศรี; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รุปเรขาคณิตในลายผ้าทอน้ำอ่าง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/Somhying Petchsuwan; สมหญิง เพ็ชรสุวรรณ; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Sasina Mekphat; ศศินา เมฆพัฒน์; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Theerarat Chanphong; ธีรารัตน์ จันทร์ผ่อง; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; Naresuan University; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; suriyac@nu.ac.th; suriyac@nu.ac.th
2565การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Pawanrat Thongluang; ปวันรัตน์ ทองหลวง; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ตามหลักพุทธโอวาท 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาYanisa Lerskai; ญาณิศา เลิศไกร; Nattachet Pooncharoen; ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ; Naresuan University; Nattachet Pooncharoen; ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ; Nattachetp@nu.ac.th; Nattachetp@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมถรรนะการอธิบานปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Supitcha Natap; สุพิชชา นาเทพ; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2565การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภัยธรมชาติบนผิวโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Sureerut Manoi; สุรีรัตน์ มาน้อย; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; Naresuan University; Suriya Chapoo; สุริยา ชาปู่; suriyac@nu.ac.th; suriyac@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักศึกษาอาชีวศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรงRungthipporn Saneaha; รุ่งทิพย์พร เสน่หา; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Charupha Nuanpheng; จารุภา นวลเพ็ง; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th