Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 136 to 155 of 609 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งร่วมกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นตกแบบอัจฉริยะChirawat Thongkaemkaeo; จีรวัฒน์ ทองแกมแก้ว; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; Naresuan University; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; pajareet@nu.ac.th; pajareet@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการติดตามเอกสารการชำระหนี้ของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในกรณีศึกษาลูกหนี้โรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือJanjera Naksing; จันทร์จีรา นาคสิงห์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2565การประเมินกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนในโรงเรียนขยายโอกาสNapatsanun Rainthong; นภัสนันท์ เหรียญทอง; Pudtan Phanthunane; พุดตาน พันธุเณร; Naresuan University; Pudtan Phanthunane; พุดตาน พันธุเณร; pudtanp@nu.ac.th; pudtanp@nu.ac.th
2566การประเมินการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกSangsuda Pengkum; แสงสุดา เพ็งคุ้ม; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
2565การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการจำลองสถานการณ์ประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยการบำบัดขยะด้วยกรรมวิธีเชิงกล-ชีวภาพPaisit Chomchiangkham; ไพสิฐ ชมเชียงคำ; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; Naresuan University; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; dondejt@nu.ac.th; dondejt@nu.ac.th
2565การประเมินประสิทธิภาพระยะยาวและความคงทนของวัสดุชั้นพื้นทางปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และพอลิเมอร์ในห้องปฏิบัติการNattanon Khumkud; ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; Naresuan University; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; korakodn@nu.ac.th; korakodn@nu.ac.th
2565การประเมินปริมาณรังสีของการวางแผนการรักษาโดยใช้วัสดุสมมูลเนื้อเยื่อเสมือน สำหรับเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเชิงปริมาตรในมะเร็งเต้านม ด้วยอุปกรณ์วัดรังสีโอเอสแอล ชนิดนาโนดอทRusdchai Chaisuttee; รัดใจ ใจสุทธิ; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; Naresuan University; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; titipongk@nu.ac.th; titipongk@nu.ac.th
2565การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบทองกวาวJaingam Karasin; ใจงาม การะสิน; Kullapa Soratana; กุลภา โสรัตน์; Naresuan University; Kullapa Soratana; กุลภา โสรัตน์; kullapas@nu.ac.th; kullapas@nu.ac.th
2565การประเมินในระดับห้องปฏิบัติการของการปรับเสถียรแหล่งกำเนิดเตตระคลอโรเอทิลีนโดยใช้จีโอพอลิเมอร์Thotsaphon Klamnak; ทศพล กล่ำนาค; Tanapon Phenrat; ธนพล เพ็ญรัตน์; Naresuan University; Tanapon Phenrat; ธนพล เพ็ญรัตน์; tanaponph@nu.ac.th; tanaponph@nu.ac.th
2564การปรับปรุงคุณภาพดินลมหอบด้วยวัสดุเชื่อมประสานชนิดใหม่ โดยใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยPAPANTASORN MANPROM; ปภัณธษร มั่นพรม; Phongthorn Julphunthong; พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง; Naresuan University; Phongthorn Julphunthong; พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง; phongthornj@nu.ac.th; phongthornj@nu.ac.th
2565การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต็กในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Wichep Jaiboon; วิเชพ ใจบุญ; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2565การปรับปรุงวิศวกรรมคุณลักษณะสำหรับตัวจำแนกประเภทแบบต้นไม้สำหรับการตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายKittiphop Mahawan; กิตติภพ มหาวัน; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2566การพยากรณ์การใช้พลังงานภายในอาคาร SGtech อย่างชาญฉลาดด้วยการเรียนรู้เชิงลึกSorawut Jittanon; สรวุฒิ จิตตานนท์; Chakkrit Termritthikun; จักรกฤษ เติมฤทธิกุล; Naresuan University; Chakkrit Termritthikun; จักรกฤษ เติมฤทธิกุล; chakkritt@nu.ac.th; chakkritt@nu.ac.th
2565การพัฒนา Microlearning Inquiry Questions เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Panisara Sarakai; ปาณิสรา สาระไกร; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนากระบวนการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวท้องถิ่น ประจําจังหวัดพิษณุโลกNarupon Komsan; นฤพนธ์ คมสัน; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; jirawatp@nu.ac.th; jirawatp@nu.ac.th
2565การพัฒนากระบวนการเผาถ่านกัมมันต์จากเตาเผาถ่านรุ่นมังกรไฟ 84Piyanut Hongkangwarn; ปิยณัฐ หงษ์กังวาล; Pisit Maneechot; พิสิษฏ์ มณีโชติ; Naresuan University; Pisit Maneechot; พิสิษฏ์ มณีโชติ; pisitm@nu.ac.th; pisitm@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การออกแบบเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Sutida Artthanong; ศุธิดา อาจทะนงค์; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th
2566การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชากลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติWatchara Petclai; วัชระ เพชรคล้าย; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; arphatt@nu.ac.th; arphatt@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับ แอปพลิเคชัน Every Cicuit เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพTichaporn Fhaitong; ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับกระบวนการโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Krisana Sroithip; กฤษณา สร้อยทิพย์; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; Naresuan University; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; chamnanp@nu.ac.th; chamnanp@nu.ac.th