Browsing by Author Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562กลยุทธ์การจัดการกระบวนการผลิตและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานในยุค 4.0SUTTIDA CHAISRI; สุทธิดา ฉายศรี; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2561กลยุทธ์การสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กเพจในจังหวัดพิษณุโลกKANOKNART LIKITPRIWAN; กนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์; Poonsuk Pramoratat; พูนสุข ภระมรทัต; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก: กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรKAMOLCHANOK BANJONG; กมลชนก บรรจง; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การปรับตัว และความพึงพอใจของผู้รับบริการธนาคารออมสินจังหวัดกำแพงเพชรในภาวะวิกฤตโควิด-19SAROCHA CHOTI; สโรชา โชติ; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุSUTHASINEE TULANON; สุธาสินี ตุลานนท์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การวางแผนกำลังคนทางสุขภาพสำหรับการให้บริการระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีSOPEE SAMKHAM; โศภี เสมคำ; Pudtan Phanthunane; พุดตาน พันธุเณร; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยโดยเทคนิคการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียnalytics TechniquesSANYA KHRUAHONG; สัญญา เครือหงษ์; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2564การวิเคราะห์มุมมองของผู้บริโภคผ่านการแสดงความคิดเห็น (ข้อคอมเมนต์) ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสมาร์ตโฟนบนโซเชียลมีเดียPATTANAPAN KLINHOM; พัฒนพันธ์ กลิ่นหอม; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของนวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยPEERANAT INKAEW; พีรณัฐ อินทร์แก้ว; Kanokkarn snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทองคำและบิทคอยน์รวมทั้งความสัมพันธ์แฝงระหว่างกันPIPHAT IMKONG; พิพัฒน์ อิ่มคง; Sampan Nettayanun; สัมพันธ์ เนตยานันท์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562การศึกษาพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันPISIT YOTBUNTUENG; พิสิษฐ์ ยศบรรเทิง; Sampan Nettayanun; สัมพันธ์ เนตยานันท์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การสื่อความหมายจิตวิญญาณท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวผ่านนิเวศพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยPRAPAPORN SANYAKOON; ประภาพร แสนยากุล; Petchsri Nonsiri; เพชรศรี นนท์ศิริ; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การสื่อสารทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลกSAOWALUK DISDEE; เสาวลักษณ์ ดิษดี; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่NUTSARA KANFAK; นุชสรา กันฟัก; Kittama Chanvichai; กิตติมา ชาญวิชัย; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การสื่อสารเพื่อการสืบทอด การปรับตัว ประเพณีเจ้าแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์PHATTANAPORN TANAWANPINYO; ภัทรพร ธนวันต์ภิญโญ; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ สายสกุลเชาวนปรีชาJARIYA BUAKHAM; จริยา บัวคำ; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ม Active Aging  ด้วยแนวคิดการรับรู้จิตวิญญาณถิ่นที่ไม่รู้จักในประเทศไทยNAPAT SAMRANRAT; ณภัทร สำราญราษฎร์; Ketwadee Buddhabhumbhitak; เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมุมมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการค้าในจังหวัดพิษณุโลกPHANNARAI INTHURAT; พรรณราย อินทุรัตน์; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการชนิดต่างๆ จากร้านจำหน่ายและเปลี่ยนยางรถยนต์อิสระ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกTHANITCHA JITTAPARAMEE; ฐณิชฌา จิตตปารมี; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน ภายใต้ทรัพยากรโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นกับความสามารถของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทยPENPORN PUKAHUTA; เพ็ญพร ปุกหุต; Vichayanan Rattanawiboonsom; วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications