Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 132 to 151 of 609 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3Jutharat Ranuman; จุฑารัตน์ เรณุมาน; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; Naresuan University; Thirasak Uppamaiathichai; ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย; thirasaku@nu.ac.th; thirasaku@nu.ac.th
2566การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุร่วมกับออนโทโลยีเพื่อวิเคราะห์การใช้ที่ดินในจังหวัดพิษณุโลกUttaporn Lertaramsaeng; อรรธพร เลิศอร่ามแสง; Janjira Payakpate; จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ; Naresuan University; Janjira Payakpate; จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ; janjirap@nu.ac.th; janjirap@nu.ac.th
2564การประยุกต์ใช้ท่อนำแสงบนหลังคาทดแทนแสงประดิษฐ์เพื่อประหยัดพลังงานภายในอาคาร      JIRAPHORN MAHAWAN; จิราพร มหาวัน; Atthakorn Thongtha; อรรถกร ทองทา; Naresuan University; Atthakorn Thongtha; อรรถกร ทองทา; atthakornt@nu.ac.th; atthakornt@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย: กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลกThunyaporn Thoopthimthean; ธัญญาภรณ์ ธูปทิมเทียน; Klairung Ponanan; ใกล้รุ่ง พรอนันต์; Naresuan University; Klairung Ponanan; ใกล้รุ่ง พรอนันต์; klairungp@nu.ac.th; klairungp@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งร่วมกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นตกแบบอัจฉริยะChirawat Thongkaemkaeo; จีรวัฒน์ ทองแกมแก้ว; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; Naresuan University; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; pajareet@nu.ac.th; pajareet@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการติดตามเอกสารการชำระหนี้ของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในกรณีศึกษาลูกหนี้โรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือJanjera Naksing; จันทร์จีรา นาคสิงห์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2565การประเมินกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนในโรงเรียนขยายโอกาสNapatsanun Rainthong; นภัสนันท์ เหรียญทอง; Pudtan Phanthunane; พุดตาน พันธุเณร; Naresuan University; Pudtan Phanthunane; พุดตาน พันธุเณร; pudtanp@nu.ac.th; pudtanp@nu.ac.th
2566การประเมินการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกSangsuda Pengkum; แสงสุดา เพ็งคุ้ม; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
2565การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการจำลองสถานการณ์ประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยการบำบัดขยะด้วยกรรมวิธีเชิงกล-ชีวภาพPaisit Chomchiangkham; ไพสิฐ ชมเชียงคำ; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; Naresuan University; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; dondejt@nu.ac.th; dondejt@nu.ac.th
2565การประเมินประสิทธิภาพระยะยาวและความคงทนของวัสดุชั้นพื้นทางปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และพอลิเมอร์ในห้องปฏิบัติการNattanon Khumkud; ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; Naresuan University; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; korakodn@nu.ac.th; korakodn@nu.ac.th
2565การประเมินปริมาณรังสีของการวางแผนการรักษาโดยใช้วัสดุสมมูลเนื้อเยื่อเสมือน สำหรับเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเชิงปริมาตรในมะเร็งเต้านม ด้วยอุปกรณ์วัดรังสีโอเอสแอล ชนิดนาโนดอทRusdchai Chaisuttee; รัดใจ ใจสุทธิ; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; Naresuan University; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; titipongk@nu.ac.th; titipongk@nu.ac.th
2565การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบทองกวาวJaingam Karasin; ใจงาม การะสิน; Kullapa Soratana; กุลภา โสรัตน์; Naresuan University; Kullapa Soratana; กุลภา โสรัตน์; kullapas@nu.ac.th; kullapas@nu.ac.th
2565การประเมินในระดับห้องปฏิบัติการของการปรับเสถียรแหล่งกำเนิดเตตระคลอโรเอทิลีนโดยใช้จีโอพอลิเมอร์Thotsaphon Klamnak; ทศพล กล่ำนาค; Tanapon Phenrat; ธนพล เพ็ญรัตน์; Naresuan University; Tanapon Phenrat; ธนพล เพ็ญรัตน์; tanaponph@nu.ac.th; tanaponph@nu.ac.th
2564การปรับปรุงคุณภาพดินลมหอบด้วยวัสดุเชื่อมประสานชนิดใหม่ โดยใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยPAPANTASORN MANPROM; ปภัณธษร มั่นพรม; Phongthorn Julphunthong; พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง; Naresuan University; Phongthorn Julphunthong; พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง; phongthornj@nu.ac.th; phongthornj@nu.ac.th
2565การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต็กในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Wichep Jaiboon; วิเชพ ใจบุญ; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2565การปรับปรุงวิศวกรรมคุณลักษณะสำหรับตัวจำแนกประเภทแบบต้นไม้สำหรับการตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายKittiphop Mahawan; กิตติภพ มหาวัน; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2566การพยากรณ์การใช้พลังงานภายในอาคาร SGtech อย่างชาญฉลาดด้วยการเรียนรู้เชิงลึกSorawut Jittanon; สรวุฒิ จิตตานนท์; Chakkrit Termritthikun; จักรกฤษ เติมฤทธิกุล; Naresuan University; Chakkrit Termritthikun; จักรกฤษ เติมฤทธิกุล; chakkritt@nu.ac.th; chakkritt@nu.ac.th
2565การพัฒนา Microlearning Inquiry Questions เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Panisara Sarakai; ปาณิสรา สาระไกร; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2565การพัฒนากระบวนการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวท้องถิ่น ประจําจังหวัดพิษณุโลกNarupon Komsan; นฤพนธ์ คมสัน; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; jirawatp@nu.ac.th; jirawatp@nu.ac.th
2565การพัฒนากระบวนการเผาถ่านกัมมันต์จากเตาเผาถ่านรุ่นมังกรไฟ 84Piyanut Hongkangwarn; ปิยณัฐ หงษ์กังวาล; Pisit Maneechot; พิสิษฏ์ มณีโชติ; Naresuan University; Pisit Maneechot; พิสิษฏ์ มณีโชติ; pisitm@nu.ac.th; pisitm@nu.ac.th