Browsing by Author Jitima Wannasri

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 19 of 19 < previous 
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้Tasama Voraprawat; ทศม วรประวัติ; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; jitimaw@nu.ac.th; jitimaw@nu.ac.th
2564รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัลSIRIKASEM SIRILAK; ศิริเกษม ศิริลักษณ์; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University. Faculty of Education
2564รูปแบบการบริหารหลักสูตรระดับปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมCHATWILAI SURINCHOMPOO; ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University. Faculty of Education
2565รูปแบบการพัฒนาครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะศึกษาThawat Sonngaidee; ธวัช สอนง่ายดี; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; jitimaw@nu.ac.th; jitimaw@nu.ac.th
2564รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานSIRIPONG KLANPAITOON; ศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University. Faculty of Education
2565สภาพและแนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรียนเอกชน จังหวัดแพร่Jagkit Kanghun; จักรกฤษณ์ กังหัน; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; jitimaw@nu.ac.th; jitimaw@nu.ac.th
2565สภาพและแนวทางในการส่งเสริมความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2Phanupong Kaemngern; ภานุพงศ์ แกมเงิน; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; jitimaw@nu.ac.th; jitimaw@nu.ac.th