Browsing by Author Artorn Nokkaew

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Supattra Phetkamhaeng; สุพัตรา เพ็ชรกำแหง; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; Naresuan University; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; artornn@nu.ac.th; artornn@nu.ac.th
2566การพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงโดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเชิงวิพากษ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Nonvisit Thonganan; นนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; Naresuan University; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; artornn@nu.ac.th; artornn@nu.ac.th
2565การส่งเสริมการรู้ทางสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับงานทางคณิตศาสตร์NATSUDA PHENGSOY; ณัฐสุดา เพ็งสร้อย; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; Naresuan University. Faculty of Education
2565ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนร่วมกับกลวิธีเชิงอภิปัญญาที่มีต่อสมรรถนะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6WARUT LARBUE; วรุฒ หล้าบือ; Artorn Nokkaew; อาทร นกแก้ว; Naresuan University. Faculty of Education