Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 43 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่สวนมะม่วง ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรPannaphat Wongthiraphong; ปรรณพัชร์ วงศ์ธีราพงษ์; Sane Saengngoen; เสน่ห์ แสงเงิน; Naresuan University; Sane Saengngoen; เสน่ห์ แสงเงิน; sanes@nu.ac.th; sanes@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรAutchara Phansin; อัจฉรา พันธุ์ศิลป์; Sunsanee Mekrungrongwong; ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์; Naresuan University; Sunsanee Mekrungrongwong; ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์; sunsaneem@nu.ac.th; sunsaneem@nu.ac.th
2565การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยสำหรับวัยก่อนสูงอายุ จังหวัดพิษณุโลกSaichol Boonwisuttaanon; สายชล บุญวิสุทธานนท์; Pattama Suphunnakul; ปัทมา สุพรรณกุล; Naresuan University; Pattama Suphunnakul; ปัทมา สุพรรณกุล; pattamas@nu.ac.th; pattamas@nu.ac.th
2565รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด en สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกBuddhajak Chuayray; พุทธจักร ช่วยราย; Archin Songthap; อาจินต์ สงทับ; Naresuan University; Archin Songthap; อาจินต์ สงทับ; archins@nu.ac.th; archins@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุติดสังคมที่มีภาวะอ้วนในจังหวัดฉะเชิงเทราNunnaphat Tanathakorn; นันท์นภัส ธนฐากร; Thanach Kanokthet; ธนัช กนกเทศ; Naresuan University; Thanach Kanokthet; ธนัช กนกเทศ; thanachk@nu.ac.th; thanachk@nu.ac.th
2565ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนในการจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรSuttiwan Aramreung; สุทธิวรรณ อร่ามเรือง; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; Naresuan University; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; pramotew@nu.ac.th; pramotew@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสิ่งคุกคามทางสุขภาพจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในจังหวัดสุโขทัยPangchol Thammachot; ปางชล ธรรมโชติ; Ruedeerat Mahaboonpeeti; ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ; Naresuan University; Ruedeerat Mahaboonpeeti; ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ; ruedeeratm@nu.ac.th; ruedeeratm@nu.ac.th
2566ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในยุคปกติถัดไปSatik Sutthiviriwan; สาธิก สุทธิวิริวรรณ; Sangduan Apiratanawong; แสงเดือน อภิรัตนวงศ์; Naresuan University; Nichakarn Songtha; ณิชกานต์ ทรงไทย
2565ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการปฏิบัติตามบทบาทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรKassarin Rukongprasert; เกศรินทร์ รู้คงประเสริฐ; Worawit Intrchom; วรวิทย์ อินทร์ชม; Naresuan University; Worawit Intrchom; วรวิทย์ อินทร์ชม; worawiti@nu.ac.th; worawiti@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือตอนล่างChanatda Koedphaen; ชนัดดา เกิดแพร; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; Naresuan University; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; nithrak@nu.ac.th; nithrak@nu.ac.th