Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 43 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนPongtip Jaimao; ปองทิพย์ ใจเมา; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; Naresuan University; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; jutaratr@nu.ac.th; jutaratr@nu.ac.th
2565โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรKetsiri Chantanusorn; เกตุศิริ จันทนูศร; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; Naresuan University; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; chakgarphanp@nu.ac.th; chakgarphanp@nu.ac.th
2566ประสิทธิผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองร่วมกับการแพทย์ทางไกลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยKittipon Yookong; กิตติพล อยู่คง; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; Naresuan University; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; nithrak@nu.ac.th; nithrak@nu.ac.th
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอ้างว้างในผู้สูงอายุกะเหรี่ยงเผ่า ปกาเกอะญอที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากPeerawat Yangjun; พีระวัฒน์ แย้งจันทร์; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; supapornsud@nu.ac.th; supapornsud@nu.ac.th
2566รูปแบบการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุเขตเมืองKridanai Srijai; กฤษฎนัย ศรีใจ; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; Naresuan University; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; pramotew@nu.ac.th; pramotew@nu.ac.th
2566รูปแบบการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังWalaya Tupanich; วัลยา ตูพานิช; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; Naresuan University; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; pramotew@nu.ac.th; pramotew@nu.ac.th
2565ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดของผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์Kampanart Roopkhaw; กัมปนาท รูปขาว; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; Naresuan University; Narongsak Noosorn; ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน; narongsakn@nu.ac.th; narongsakn@nu.ac.th
2565การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินสมรรถนะผู้จัดการการดูแลระยะยาว ในระบบสุขภาพอำเภอSunattra Somkamlang; สุเนตรา สมกำลัง; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; Naresuan University; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; nithrak@nu.ac.th; nithrak@nu.ac.th
2565ผลของโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ในตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์Benjawan Wongrod; เบญจวรรณ วงษ์รอด; Orawan Keeratisiroj; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Naresuan University; Orawan Keeratisiroj; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; orawansa@nu.ac.th; orawansa@nu.ac.th
2567รูปแบบการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ผ่านแอปพลิเคชันPrin Yoomuang; ปริญญ์ อยู่เมือง; Pattama Suphunnakul; ปัทมา สุพรรณกุล; Naresuan University; Pattama Suphunnakul; ปัทมา สุพรรณกุล; pattamas@nu.ac.th; pattamas@nu.ac.th