Browsing by Author Thitiya Bongkotphet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง สมดุลกลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4WANNIPA WETHAKAN; วรรณิภา เวทการ; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University. Faculty of Education
2566การจัดการเรียนรู้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนตัม และการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Nanthita Mongkhonsri; นันทิตา มงคลศรี; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2565การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เรื่อง เสียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Wiranyupa Thongpad; วิรัลยุพา ทองพัด; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University. Faculty of Education
2566การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Sasina Mekphat; ศศินา เมฆพัฒน์; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2565การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Pawanrat Thongluang; ปวันรัตน์ ทองหลวง; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2566การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมถรรนะการอธิบานปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Supitcha Natap; สุพิชชา นาเทพ; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; thitiyab@nu.ac.th; thitiyab@nu.ac.th
2564การพัฒนาการคิดเชิงคำนวณโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องโมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4NATTIDA KANLAYAPRASIT; ณัฐธิดา กัลยาประสิทธิ์; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University. Faculty of Education
2564การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ CHOTIKUN RINLA; โชติกุล รินลา; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University. Faculty of Education
2565การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Onanong Maungkong; อรอนงค์ เมืองคง; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University. Faculty of Education
2564แนวทางจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์สำหรับครู เพื่อพัฒนาแนวคิดและพลังสมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาครู  SUPRANEE PITSAMAI; สุปราณี พิศมัย; Thitiya Bongkotphet; ธิติยา บงกชเพชร; Naresuan University. Faculty of Education