Browsing by Author Atchara Sriphan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) ในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประชาธิปไตยNATTAKIT KEAWTHONG; ณัฐกิตติ์ เขียวทอง; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2566กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตื่นรู้ด้านสิทธิผู้บริโภค ในสาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Lalitpat Sirirak; ลลิตภัทร ศิริรักษ์; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2565การจัการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะพลเมืองดิจิทัลในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)Varanon klangseeda Woranarakul; วรานนท์ คลังสีดา วรนรากุล; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2562การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรบนฐานชุมชนCHUTIMA MANMOR; ชุติมา มั่นเหมาะ; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2565การพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันสังคมผ่านชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นKiattisak Wongliang; เกียรติศักดิ์ วงษ์เลี้ยง; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2564การพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม เรื่อง ปัญหามลพิษจากเขม่าควันอ้อย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองตื่นรู้ผ่านการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน สำหรับนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชรSUPHAJIT CHANTREE; ศุภจิต จันทรี; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2566การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรวมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร : ห้องเรียนเสมอภาคเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองเข้มแข็ง สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายKitsupat Bangwan; กิจสุพัฒ บังวรรณ; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2566กิจกรรมเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการโดยใช้สถานประกอบการธุรกิจชุมชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์เป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายPhitthaya Boonyasiwapong; พิทยา บุณยศิวาพงศ์; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2564รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บนถนนราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชTUN CHAN-UDOM; ตุลย์ จันทร์อุดม; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2564รูปแบบการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียนระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาไทยNATTAPONG PROMWONG; ณัฐพงษ์ พรมวงษ์; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2565รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาสังคมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลกKhachon Buasri; ขชล บัวศรี; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2565รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองของครูพลศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกThanet Wongnam; ทะเนศ วงศ์นาม; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2565รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการสืบสานภูมิปัญญาของผู้ประกอบการเซรามิกชุมชนจังหวัดลำปางAukarat Tamuangmoon; อรรฆรัตน์ ตาเมืองมูล; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2565แนวทางการจัดการศึกษาบนฐานทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงในการจัดการความรุนแรงในครอบครัวSukpatcharamanee Kantang; สุขพัชรมณี กันแต่ง; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th