Browsing by Author กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อคู่คิด (Think-Pair-Share)ร่วมกับแนวคิดการใช้คำถามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2Tanyaporn Oodcommee; ธันยพร อุดคำมี; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; krittayakant@nu.ac.th; krittayakant@nu.ac.th
2565การพัฒนาทักษะอ่านจับใจความสำคัญ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 STEP's ร่วมกับเทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2Suphaphon Laorod; สุภาพร เหล่ารอด; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; krittayakant@nu.ac.th; krittayakant@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Pikun Jannalao; พิกุล จันทร์นาลาว; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; krittayakant@nu.ac.th; krittayakant@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Nitchanan Judoung; ณิชนันทน์ จูด้วง; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; krittayakant@nu.ac.th; krittayakant@nu.ac.th
2565การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้Rontichai Sawat; รณธิชัย สวัสดิ์; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; krittayakant@nu.ac.th; krittayakant@nu.ac.th
2565การพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยพหุมิติวัดทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5Naphatsirin Sordjan; ณพัฒฐ์สิริณ สอดจันทร์; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; krittayakant@nu.ac.th; krittayakant@nu.ac.th
2564รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้: การวิจัยอิงการออกแบบPOL LUANGRANGSEE; พล เหลืองรังษี; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University. Faculty of Education
2564รูปแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเป็นฐานของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การใช้ผลการทดสอบระดับชาติWARUNYA MEEROD; วรัญญา มีรอด; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University. Faculty of Education