Browsing by Author Naresuan University. Faculty of Science

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020An analysis of intensity profile of the solar energetic particles at the maximum of the 24th solar cycle on August 9, 2011BIKASH GURUNG; Bikash Gurung; Thiranee Khumlumlert; ฑิราณี ขำล้ำเลิศ; Naresuan University. Faculty of Science
2020An analysis of the solar energetic particle propagation of the maximum solar flare on 24th solar cycle.KARMA TSHERING; Karma Tshering; Thiranee Khumlumlert; ฑิราณี ขำล้ำเลิศ; Naresuan University. Faculty of Science
2021INFLUENCES OF LITHIUM/CAESIUM ADDITIONAL/SUBSTITUTIONAL DOPING ON PHASE FORMATION, MICROSTRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF (K0.5Na0.5)(Nb0.7Ta0.3)O3 CERAMICSSURIRAT YOTTHUAN; สุรีรัตน์ ยอดเถื่อน; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University. Faculty of Science
2020Isolation and expression analysis of B- and E-class MADS Box genes in regulation of perianth formation in Rhynchostylis retusa (L.) BlumeSUDARAT KASEMCHOLATHAN; สุดารัตน์ เกษมชลธาร; Pattamon Sangin; พัทธมน แสงอินทร์; Naresuan University. Faculty of Science
2020M-Learning platform for assessment and personalized learning of Thai language by primary school childrenSAOWALAK RUNGRAT; เสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์; Antony James harfield; Antony James Harfield; Naresuan University. Faculty of Science
2562การตรวจจับและรู้จำข้อความเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมSORAWEE POPAYORM; สรวีย์ โพธิ์พยอม; Wansuree Masagram; วันสุรีย์ มาศกรัม; Naresuan University. Faculty of Science
2562การปรับปรุงการวิเคราะห์แบบระดับบนโดเมนความถี่ด้วยตัวกรองเกาส์เซียนหลายระดับแบบปรับเหมาะสำหรับการตรวจจับบริเวณที่น่าสนใจของภาพJENJIRA JAEMSIRI; เจนจิรา แจ่มศิริ; Jaratsri Rungrattanaubol; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; Naresuan University. Faculty of Science
2564การปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสำหรับการรู้จำใบหน้าKANGSADAN HANCHERNGCHAI; กังสดาล หาญเชิงชัย; Jaratsri Rungrattanaubol; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; Naresuan University. Faculty of Science
2562การพัฒนาเทคนิค LAMP สำหรับระบุเพศนกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) PHANUPONG CHANGTOR; ภาณุพงศ์ ช้างต่อ; Nonglak Yimtragoon; นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล; Naresuan University. Faculty of Science
2018การพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงแบบจุ่มแช่ชั่วคราวเพื่อการขยายพันธุ์พืชที่สำคัญบางชนิดBOWORN KUNAKHONNURUK; บวร คุณากรนุรักษ์; Anupan Kongbangkerd; อนุพันธ์ กงบังเกิด; Naresuan University. Faculty of Science
2564การวัดความเร็วด้วยอัลตร้าโซนิคดอปเพลอร์โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตัวแปรเวลาหลายตัวSUKKAN SUDTANA; สักการ สุดตานา; Kriangsak Prompak; เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์; Naresuan University. Faculty of Science
2561การวัดและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆKRAIYAWICH SUPPASOPAPONG; ไกรยวิชช์ ศุภโสภาพงศ์; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University. Faculty of Science
2563การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24SUJITRA PENGPHAKDI; สุจิตรา เพ็งภักดี; Thiranee Khumlumlert; ฑิราณี ขำล้ำเลิศ; Naresuan University. Faculty of Science
2563การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากส่วนเหนือดินของพืชบอนเต่าJANTRA JANTRAPIROM; จันทรา จันทราภิรมย์; Boonjira Rutnakornpituk; บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์; Naresuan University. Faculty of Science
2561การเจริญเติบโตและการสะสมสารบาโคไซด์ เอ ของพรมมิ(Bacopa monnieri (L.) Wettst.) ภายใต้การปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์CHUTIPORN MANEEPLY; ชุติพร มณีพลาย; Narisa Kunpratum; เนริสา คุณประทุม; Naresuan University. Faculty of Science
2564การเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยลอจิสติกและเทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์การเป็นโรคเบาหวานRATCHANEEWAN PAISANWARAKIAT; รัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; Naresuan University. Faculty of Science
2564การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวสถิติทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุ่มสำหรับข้อมูลหลายตัวแปรWARITSARA SUMRANRIT; วริศรา สำราญฤทธิ์; Katechan Jampachaisri; เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี; Naresuan University. Faculty of Science
2563การเปรียบเทียบวิธีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุโดยใช้การค้นหาแบบขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการค้นหาแบบจำลองการอบเหนียวPERAPHAT PHAKPOOMKAMONLOEST; พีรภัทร์ ภาคภูมิกมลเลิศ; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; Naresuan University. Faculty of Science
2564การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เมื่อเกิดปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่TANTHAI THONGTED; แทนไทย ทองเทศ; Katechan Jampachaisri; เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี; Naresuan University. Faculty of Science
2564การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เมื่อเกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุPIJITRA JAIPO; พิจิตรา ใจโพธิ์; Katechan Jampachaisri; เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี; Naresuan University. Faculty of Science