Browsing by Author Wasin Liampreecha

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562กลยุทธ์การจัดการกระบวนการผลิตและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานในยุค 4.0SUTTIDA CHAISRI; สุทธิดา ฉายศรี; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก: กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรKAMOLCHANOK BANJONG; กมลชนก บรรจง; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2564กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกThitsana Unpai; ธิษณา อุ่นไพร; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการติดตามเอกสารการชำระหนี้ของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในกรณีศึกษาลูกหนี้โรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือJanjera Naksing; จันทร์จีรา นาคสิงห์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2564การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแบ่งปันสำหรับผู้ประกอบการสารสนเทศ : กรณีศึกษาธุรกิจรับตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการCHOKTHUMRONG CHONGCHORHOR; โชคธำรงค์ จงจอหอ; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2562การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุSUTHASINEE TULANON; สุธาสินี ตุลานนท์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไส้มะขามกวนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์RATCHA PHUKPHAYON; รัชชา ผูกพยนต์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกNARACHAORN SRIRAWICHCHAIDACH; ณรัชช์อร สิรวิชญ์ชัยเดช; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าแบรนด์เนมของกลุ่มเพศทางเลือกในประเทศไทยTARIKAH CHATKAMONTHAM; ธาริกา ฉัตรกมลธรรม; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications