Browsing by Author Naresuan University. Faculty of Engineering

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 29 of 29 < previous 
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2561การติดตามจุดกำลังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบแปรผันขนาดก้าวPEERADECH LOUSUWANKUN; พีระเดช เล้าสุวรรณกุล; NIPHAT JANTHARAMIN; นิพัทธ์ จันทรมินทร์; Naresuan University. Faculty of Engineering
2561การประมาณระยะเวลาการก่อสร้างโดยอัตราการทำงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและระยะเวลาเผื่อCHAIPAKTH MUNKONGSAWATWONG; ชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์; Kampon Subsomboon; กำพล ทรัพย์สมบูรณ์; Naresuan University. Faculty of Engineering
2564การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์พลวัตของยานพาหนะในการประมาณค่าเขตโครงสร้างทางรถไฟTHITIWUT PETCHARAT; ธิติวุฒิ เพชรัตน์; Songsak Suthasupradit; ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ; Naresuan University. Faculty of Engineering
2019การประเมินผลเชิงวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในการฟื้นฟูดินนาข้าวปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้อนุภาคเหล็กประจุศูนย์เป็นสารปรับเสถียรและสารสกัดล้างดินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมVINITA KHUM-IN; วิณิตา ขำอินทร์; Tanapon Phenrat; ธนพล เพ็ญรัตน์; Naresuan University. Faculty of Engineering
2564การพัฒนาดรรชนีความแห้งแล้งแม่นยำโดยใช้สหวิทยาการอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมระหว่างเหตุการณ์เอนโซ่ APHANTREE YUTTAPHAN; อภันตรี ยุทธพันธ์; Sombat Chuenchooklin; สมบัติ ชื่นชูกลิ่น; Naresuan University. Faculty of Engineering
2562การพัฒนาระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริด เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อโซล่าร์รูฟท็อปAPIRAK TADTHIP; อภิรักษ์ ตาดทิพย์; Piyadani Pachanapan; ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์; Naresuan University. Faculty of Engineering
2564การพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสะพานและรถไฟ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองมัลติบอดี้: กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์THANASAK SRISAWAT; ธนศักดิ์ ศรีสวัสดิ์; Rattapoohm Parichatprecha; รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา; Naresuan University. Faculty of Engineering
2564การพัฒนาแบบจำลองเกษตรอัจฉริยะ สำหรับการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยBHOOMIN TANUT; ภูมินทร์ ตันอุตม์; Panomkhawn Riyamongkol; พนมขวัญ ริยะมงคล; Naresuan University. Faculty of Engineering
2562การรับสัมผัสฝุ่น PM10 และผลกระทบต่อสุขภาพ ของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการจัดการฝุ่นTHEERAPON SUKSAMRAN; ธีรพล สุขสำราญ; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; Naresuan University. Faculty of Engineering
2563การศึกษาคุณสมบัติของภาชนะบรรจุอาหารจากใบทองกวาวและการศึกษาเชิงตัวเลขของการกระจายอุณหภูมิในกระบวนการขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากใบทองกวาวSAOWAROT CHONGCHITWATTHANAKUN; เสาวรส จงจิตรวัฒนกุล; Samorn Hirunpraditkoon; สมร หิรัญประดิษฐกุล; Naresuan University. Faculty of Engineering
2564การศึกษาพฤติกรรมค่าความต้านทานการลื่นไถลของผิวทางที่มีส่วนผสมของวัสดุผิวทางเก่าNATHANYAWAT SEDTHAYUTTHAPHONG; ณธัญวัชญ์ เศรษฐยุทธพงษ์; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; Naresuan University. Faculty of Engineering
2562การเตรียมแป้งมันสำปะหลังออกซิไดซ์ด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลวสำหรับใช้งานด้านฟิล์มห่อหุ้มอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพNATTHA KLANARONG; ณัฐฐา กล้าณรงค์; SAMORN HIRUNPRADITKOON; สมร หิรัญประดิษฐกุล; Naresuan University. Faculty of Engineering
2564ประสิทธิภาพของการมัลติเพล็กซ์แบบคลื่นพาห์ย่อยผ่านเส้นใยแก้วนำสงประเภทหลายโหมดที่พาสแบนด์ความถี่ต่ำเมื่อมีการเข้ารหัสสัญญาณJARUWAT PATMANEE; จารุวัฒน์ พัฒน์มณี; Surachet Kanprachar; สุรเชษฐ์ กานต์ประชา; Naresuan University. Faculty of Engineering
2020ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของโลจิสติกส์ขาออกในอุตสาหกรรมน้ำตาลTHANATPORN SOMSAI; ธนัชพร สมใส; Pupong Pongcharoen; ภูพงษ์ พงษ์เจริญ; Naresuan University. Faculty of Engineering
2563พยากรณ์รังสีอาทิตย์สำหรับโซลาร์รูฟท็อปKITTISAK KHONGSEEPRAI; กิตติศักดิ์ คงสีไพร; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; Naresuan University. Faculty of Engineering
2562ระบบโลจิสติกส์ของขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีPAPOP IN-AI; ปภพ อินอ้าย; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; Naresuan University. Faculty of Engineering
2564วิเคราะห์สมรรถภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า ด้วยการใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์KANTAPHON LONPHAN; กันตภณ โล่นพันธ์; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; Naresuan University. Faculty of Engineering