Browsing by Author ชำนาญ ปาณาวงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562THE DEVELOPMENT OF TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES  USING OPEN APPROACH TO PROMOTE ANALYTICAL THINKING ABOUT STARS FOR  MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTSPHONGPETE HAUPAN; พงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน; Chamnan Panawong; ชำนาญ ปาณาวงษ์; Naresuan University. Faculty of Education
2559ข้าวตอกพระร่วง "ความเชื่อ ความเป็นมา วิวัฒนาการและการสืบทอด"ชำนาญ ปาณาวงษ์
2553รายงานวิจัยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาการเพิ่มปริมาณผลผลิตการปลูกกล้วยหอมทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังวน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกสำราญ มีแจ้ง; สิรินภา กิจเกื้อกูล; ชำนาญ ปาณาวงษ์; สายทิตย์ ยะฟู; สุพจน์ ดวงเนตร; เสาวภา ปัญจอริยะกุล
2559รายงานวิจัยเรื่องสาเหตุและแนวทางในการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านบางโพธิ์ชำนาญ ปาณาวงษ์