Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 634  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการธุรกิจสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
2552การติดตามการใช้งานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) ระบบไตรภาคภาสกร เรืองรอง
2549การติดตามประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 ในโครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงสาธารณสุขอรอุมา ไชยเอม; นงนุช โอบะ
2551การทดลองเพื่อศึกษาปรากฎการณ์นาโนวิทยา รายวิชานาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวรธีระชัย บงการณ์; ฑิราณี ขำล้ำเลิศ; สมชาย กฤตพลวิวัฒน์; ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ; ประไพ เปรมปรีดิ์
2551การประเมินความพึงพอใจการบริการและความต้องการทรัพยากรสารสนเทศห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรพันธ์ดี ทับทิม; สมพร กันฟัก
2556การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบธนพล เพ็ญรัตน์
2557การประเมินคุณสมบัติของกากเถ้าชีวมวลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปอซโซลานพงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง
2552การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิกนิลวรรณ อยู่ภักดี
2551การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรครรชิต ทะกอง
2551การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2550วันทนา มาเตียง
2550การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontologyจักรกฤษณ์ เสน่ห์
2551การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุดจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; อนามัย นาอุดม
2554การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่องการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สุภาณี เส็งศรี
2553การพัฒนามุมมองการเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีในโลกปัจจุบัน สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสิรินภา กิจเกื้อกูล
2555การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารงานภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2558การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กรณีศึกษา GTSNN 2014international Conference on "Safe and Sustainable Nanotechnologyนิรันดร กาบบัว
2551การพัฒนาเทคนิคใหม่ของ Phonetic Base Name Matching Algorithms เพื่อเป็นทางเลือกในระบบตั้งชื่อไทยจักรกฤษณ์ เสน่ห์
2552การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติวัชรพงศ์ แสงอ่อน
2550การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษครรชิต ทะกอง; แมรี่ สารวิทย์
2557การพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจมูกข้าวอัษฎางค์ พลนอก