Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 634  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2538โครงการสุขภาพในโรงเรียนกรีชา วงศ์นาม
2543ทฤษฎีและการวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบจิรวัฒน์ พิระสันต์
2544ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประศาสตร์ บุญสนอง
2548รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (บัณฑิต 5 ปี) ตามโครงสร้างหลักสูตรของ ทปคศ.อรุณี อ่อนสวัสดิ์; บุหงา วชิระศักดิ์มงคล
2548รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถาบันอุมศึกษาสุภาณี เส็งศรี
2548เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 215211 ประเพณีและศาสนาในไทยสุทธิชัย ยังสุข
2549การติดตามประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 ในโครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงสาธารณสุขอรอุมา ไชยเอม; นงนุช โอบะ
2549รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการตอบสนองของเซลล์ keratinocyte กับเชื้อ propionibacterium acnesประทีป วรรณิสสร; เนตรนภิส วรรณิสสร
2549การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลกพีระพล วอง; สายศิริ มีระเสน; ปริศนา เจริญพร; แน่งน้อย เจิมนิ่ม; ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
2549การศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่หน่วยงานต้องการดาลิน อาภัสระวิโรจน์; วศิน เหลี่ยมปรีชา; เพียงดาว นทีวุฒิกุล
2549รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความสามารถในการแข่งขันการค้าชายแดนไทย-พม่าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มสี่แยกอินโดจีนสุจินดา เจียมศรีพงษ์
2549ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรสมคิด คำแหง
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความคงตัวของเลือดแห้งสำหรับตรวจ alpha-thalassemia (SEA type)อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย; จิรภาส จงจิตวิมล
2550ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 36513 ระเบียบวิธีวิจัยเรื่องเครื่องมือวิจัยของนิสิตหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปกรณ์ ประจันบาน
2550รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรบุหงา วชิระศักดิ์มงคล; เมธี ดิสวัสดิ์
2550การวิจัยเอกสารเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการบริหารธุรกิจอรรถไกร พันธุ์ภักดี
2550งานวิจัยเอกสารเรื่องสหภาพยุโรป : ความไร้เอกภาพต่อประเด็นสงครามอิรักอรไท โสภารัตน์
2550รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรพัชรี ท้วมใจดี
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่าชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์; สมคิด จูหว้า
2550การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนกรณีศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพัชรา เจ่าสกุล