Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ผลของกระบวนการบริบาลภายใต้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อผลลัพธ์ด้านคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้Chonlapawee Mata; ชลปวีร์ มะทะ; Daranee Chiewchantanakit; ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ; Naresuan University; Daranee Chiewchantanakit; ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ; daraneec@nu.ac.th; daraneec@nu.ac.th
2021Mucin expression patterns in Thai colorectal cancer YUPA SRITHONGCHAI; ยุพา ศรีทองชัย; Natthiya Sakulsak; ณัฐธิยา สกุลศักดิ์; Naresuan University; Natthiya Sakulsak; ณัฐธิยา สกุลศักดิ์; natthiyak@nu.ac.th; natthiyak@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานชำแหละสุกรเทศบาลเมืองอ่างทองRittikorn Sompan; ฤทธิ์ติกร สมปาน; Orawan Keeratisiroj; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Naresuan University; Orawan Keeratisiroj; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; orawansa@nu.ac.th; orawansa@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวอำเภอเมืองตาก จังหวัดตากKanlaya Chaiwong; กัลยา ไชยวงศ์; Thanach Kanokthet; ธนัช กนกเทศ; Naresuan University; Thanach Kanokthet; ธนัช กนกเทศ; thanachk@nu.ac.th; thanachk@nu.ac.th
2566ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งJannapa Sawangjai; จันทร์นภา สว่างใจ; Watoo Phrompittayarat; วธู พรหมพิทยารัตน์; Naresuan University; Watoo Phrompittayarat; วธู พรหมพิทยารัตน์; watoop@nu.ac.th; watoop@nu.ac.th