Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565รูปแบบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาJetana Pongpayuha; เจตนา พงษ์พยุหะ; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้Rontichai Sawat; รณธิชัย สวัสดิ์; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; Naresuan University; Krittayakan Topithak; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; krittayakant@nu.ac.th; krittayakant@nu.ac.th
2565รูปแบบการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาโปโลน้ำ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยNatchajarn Rodwattanadisakun; ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; arphatt@nu.ac.th; arphatt@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะครูตามแนวศาสตร์พระราชา ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินแบบทฤษฎีเป็นฐานPattawan Chaiyaphak; ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์; Pakorn Prachanban; ปกรณ์ ประจันบาน; Naresuan University; Pakorn Prachanban; ปกรณ์ ประจันบาน; pakornp@nu.ac.th; pakornp@nu.ac.th
2565การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติYatfon Thapthimhin; หยาดฝน ทับทิมหิน; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; arphatt@nu.ac.th; arphatt@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุขChama Tiensopha; ชามา เทียนโสภา; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2565การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับ แอปพลิเคชัน Every Cicuit เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพTichaporn Fhaitong; ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; Naresuan University; Kobsook Kongmanus; กอบสุข คงมนัส; kobsookk@nu.ac.th; kobsookk@nu.ac.th
2566การพัฒนารูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาSarun Premsuk; ศรัณย์ เปรมสุข; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะของผู้บริหารในยุคดิจิทัลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์Wachiraphong Phunkeson; วชิรพงศ์ พูลเกษร; Tussana Siputta; ทัศนะ ศรีปัตตา; Naresuan University; Tussana Siputta; ทัศนะ ศรีปัตตา; tatsanas@nu.ac.th; tatsanas@nu.ac.th
2565การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนเน็คติวิสซึม เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมอิงสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏSuparada Anchunda; ศุภรดา อันชุนดา; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th