Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-17 of 17 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ร่วมกับแบบฝึก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1Ketsara Phetnadi; เกสรา เพ็ชรนาดี; Namthip Ongrardwanich; น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์; Naresuan University; Namthip Ongrardwanich; น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์; namthipo@nu.ac.th; namthipo@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อเสริมสร้างจิตรู้เคารพของเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒธรรมLalida Kaewnaluang; ลลิดา แก้วนาหลวง; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2565การพัฒนาความสามารถการเขียนสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเขียนสร้างสรรค์โดยใช้ตัวแบบร่วมกับวิธีสแกฟโฟลด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Naphak Wunklad; นภัค วุ่นกลัด; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐานร่วมกับเทคนิค Think–Talk–Write เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Chirapha Thimkaew; จิราภา ทิมเขียว; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; angkanao@nu.ac.th; angkanao@nu.ac.th
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมสมถรรถนะการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมสีเขียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Watcharapol Boonprakorb; วัชรพล บุญประกอบ; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; jakkritj@nu.ac.th; jakkritj@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารโรงเรียนทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประถมศึกษาChaowalit Panpueksa; เชาวลิต พันธุ์พฤกษา; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; Naresuan University; Anucha Kornpuang; อนุชา กอนพ่วง; anuchako@nu.ac.th; anuchako@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง สุภาษิตสอนหญิง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพิพาทเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Kanyarat Saengkaew; กัลยรัตน์ แสงแก้ว; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; songphopk@nu.ac.th; songphopk@nu.ac.th