Browsing by Author Jutarat Rakprasit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร Namthip Unkaew; น้ำทิพย์ อุ่นแก้ว; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; Naresuan University; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; jutaratr@nu.ac.th; jutaratr@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตรManlika Nakdang; มัลลิกา นาคแดง; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; Naresuan University; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; jutaratr@nu.ac.th; jutaratr@nu.ac.th
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองในบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทBOONCHANUTTHA PONGPREECHA; บุญชณัฎฐา พงษ์ปรีชา; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนPongtip Jaimao; ปองทิพย์ ใจเมา; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; Naresuan University; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; jutaratr@nu.ac.th; jutaratr@nu.ac.th
2564ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท THANASAK PIAMSIN; ธนาศักดิ์ เปี่ยมสิน; Jutarat Rakprasit; จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์; Naresuan University. Faculty of Public Health