Browsing by Author จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลกPUSIT KANKASIKAM; ภูษิต ขันกสิกรรม; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; Naresuan University. Faculty of Public Health
2563ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวาน ในอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีNIPADA VORAPO; นิภาดา วรโพธิ์; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; Naresuan University. Faculty of Public Health
2563ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกSARAWUT THABPADUNG; ศราวุฒิ ทับผดุง; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; Naresuan University. Faculty of Public Health
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินผลการดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในมุมมองของผู้รับบริการที่รับการบริการในหน่วยบริการสุขภาพที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 2อาทิตยา วังวนสินธุ์; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
2565รูปแบบการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้ารายใหม่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยJeeraphat Rattanachompoo; จีรภัทร์ รัตนชมภู; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; Naresuan University; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; chakgarphanp@nu.ac.th; chakgarphanp@nu.ac.th
2565โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรKetsiri Chantanusorn; เกตุศิริ จันทนูศร; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; Naresuan University; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; chakgarphanp@nu.ac.th; chakgarphanp@nu.ac.th