Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565อิทธิพลของปัจจัยเฉพาะของกิจการกับโครงสร้างเงินทุนที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยAusawatap Akartwipart; อัศวเทพ อากาศวิภาต; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2565ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลที่ดีตามเกณฑ์หุ้นยั่งยืน กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยWipha Raduang; วิภา ระดวง; Supannee Buasook; สุพรรณี บัวสุข; Naresuan University; Supannee Buasook; สุพรรณี บัวสุข; supanneeb@nu.ac.th; supanneeb@nu.ac.th
2565การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการติดตามเอกสารการชำระหนี้ของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในกรณีศึกษาลูกหนี้โรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือJanjera Naksing; จันทร์จีรา นาคสิงห์; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2565กลยุทธ์การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการออมเงินกรณีชราภาพของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมPatthranit Tangrom; ภัทรานิษฐ์ แตงร่ม; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2565อิทธิพลของหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยPanichar Chankham; ปณิชา จันทร์คำ; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th