Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 101 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565วิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของอมนุษย์ในป่าหิมพานต์ จากนวนิยาสยชุดหิมวันต์รัญจวนBusayamas Nuanngam; บุษยมาส นวนงาม; Pakpoom Sookcharoen; ภาคภูมิ สุขเจริญ; Naresuan University; Pakpoom Sookcharoen; ภาคภูมิ สุขเจริญ; pakpooms@nu.ac.th; pakpooms@nu.ac.th
2563เจ้าพ่อโมกขละ: ความเชื่อเเละพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยปลากอง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากSIRIWON MOONJAI; ศิริวรรณ มูลใจ; Catthaleeya Aung; แคทรียา อังทองกำเนิด; Naresuan University. Faculty of Humanities
2564อรรถศาสตร์ปริชานของคำเรียกชื่อสัตว์ในภาษาไทยถิ่นเหนือ จังหวัดเชียงรายTEERARAT JABJAINAI; ธีรารัตน์ จับใจนาย; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; Naresuan University; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; orathaic@nu.ac.th; orathaic@nu.ac.th
2563การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ สายสกุลเชาวนปรีชาJARIYA BUAKHAM; จริยา บัวคำ; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2564การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนระบบคลาวด์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังร่วมกับการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาTHAWEESIN AMNUAIPHANWILAI; ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล; Pichayapha Yuangsoi; พิชญาภา ยวงสร้อย; Naresuan University. Faculty of Education
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดและความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Pornyamon Chimpanit; พรยมล ฉิมพานิชย์; Jakkrit Jantakoon; จักรกฤษณ์ จันทะคุณ; Naresuan University. Faculty of Education
2563การพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพื่อส่งเสริมชีวิตด้านการดูแลสุขภาพสำหรับนักเรียน ในศูนย์การเรียนรู้ซูแมคีPHONGLADDA PHUTLA; พงษ์ลัดดา พุดลา; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2562การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4PAWANRAT SRIPHROM; ปวันรัตน์ ศรีพรหม; Angkana Onthanee; อังคณา อ่อนธานี; Naresuan University. Faculty of Education
2564การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ภาพพจน์ในวรรณคดีไทย โดยการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6SARAWUT NOILA; ศราวุธ น้อยลา; Songphop Khunmathurot; ทรงภพ ขุนมธุรส; Naresuan University. Faculty of Education
2564การศึกษาสัญญะที่สื่ออุดมการณ์ในเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาYASINEE BOONMA; ญาศิณี บุญมา; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; Naresuan University; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; orathaic@nu.ac.th; orathaic@nu.ac.th