Browsing by Author Sujinda Chemsripong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้ทำบัญชีและแนวปฏิบัติการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยChomchamai Pongsrirojana; ชมชไม พงศ์ศรีโรจน์; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2565การศึกษาผลกระทบของการมุ้งเน้นตลาด การมุ้งเน้นการเรียนรู้ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยPrateep Jaturapongsaton; ประทีป จตุรพงศธร; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2565ความสามารถเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยSasinipa Srikanlayaniwart; ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2566อิทธิพลของความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่Patarasuda Kanjaikaew; ภัทรสุดา กันใจแก้ว; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2565อิทธิพลของปัจจัยเฉพาะของกิจการกับโครงสร้างเงินทุนที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยAusawatap Akartwipart; อัศวเทพ อากาศวิภาต; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th
2565อิทธิพลของหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยPanichar Chankham; ปณิชา จันทร์คำ; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; Naresuan University; Sujinda Chemsripong; สุจินดา เจียมศรีพงษ์; sujindac@nu.ac.th; sujindac@nu.ac.th