Browsing by Author ภาสกร เรืองรอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552การติดตามการใช้งานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) ระบบไตรภาคภาสกร เรืองรอง
2565การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รูปแบบจักรวาลนฤมิตร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Nattanon Kasetiam; ณัฐนนท์ เกษตรเอี่ยม; Passkorn Roungrong; ภาสกร เรืองรอง; Naresuan University; Passkorn Roungrong; ภาสกร เรืองรอง; passkornr@nu.ac.th; passkornr@nu.ac.th
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ Digital ePub บน Tablet PC สำหรับครูและบุคลากรด้าน STEM ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหว้ดพิษณูโลกภาสกร เรืองรอง
2551วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาแย่ กับสื่อและกิจกรรมบนระบบเครือข่าย รายวิชา 355543 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาภาสกร เรืองรอง
2552วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา 374344 การบริหารระบบขั้นสูงในสถานการศึกษาภาสกร เรืองรอง
2558โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยบทเรียน Tablet PC ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือภาสกร เรืองรอง