Browsing by Author กณิตา ธนเจริญชณภาส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การศึกษาสถานการณ์และอิทธิพลของการจราจรต่อระดับมลสารในบรรยากาศและระดับเสียงในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลกJamjuree Deepinta; จามจุรี ดีปินตา; Kanita Thanacharoenchanaphas; กณิตา ธนเจริญชณภาส; Naresuan University; Kanita Thanacharoenchanaphas; กณิตา ธนเจริญชณภาส; kanitat@nu.ac.th; kanitat@nu.ac.th
2561รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์โลกร้อนด้วยระบบตู้ทดลองภาคสนามเพื่อการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มระดับอุณหภูมิบรรยากาศในลักษณะเชิงเส้นตรงและผลผลิตรวมทั้งปริมาณสารอาหารประเภทกรดอะมิโนของถั่วเหลืองกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์โลกร้อนในอนาคตตามฐานข้อมูลภาพฉายอนาคต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ (RCP) เพื่อประเมินผลกระทบต่อเนื่องระยะยาวต่อ ผลผลิต สารอาหาร สารแอนตี้ออกซิแดนท์ และลักษณะพันธุกรรม ของข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวดำ ที่นิยมปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับการสร้างแนวทางการรับมือในชุมชนกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ; ภาวัช วิจารัตน์
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุธรรมของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทยกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาต; นเรศ ขำเจริญ
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลกระทบจากการเพิ่มระดับโอโซนในบรรยากาศจากสภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพของโปรตีนและไขมันชนิดสำคัญของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองไทยกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนบางประการที่มีต่อผลผลิตคุณภาพของเมล็ดและความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือกณิตา ธนเจริญชณภาส