Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 85 to 104 of 610 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566กระบวนการสื่อสารเพื่อการสงเคราะห์สุนัขขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในรูปแบบเฟซบุ๊กแฟนเพจMananya Chomchoei; มนันยา ชมเชย; Kittima Chanvichai; กิตติมา ชาญวิชัย; Naresuan University; Kittima Chanvichai; กิตติมา ชาญวิชัย; kittimac@nu.ac.th; kittimac@nu.ac.th
2564กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ปัญหาเเละโอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านรูปเเบบ B2B Marketplace ในยุคไทยเเลนด์ 4.0NANNAPHAT KUNDEE; นันท์นภัส กุนดี; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2565กลยุทธ์การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการออมเงินกรณีชราภาพของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมPatthranit Tangrom; ภัทรานิษฐ์ แตงร่ม; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2565กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างโดยใช้เทคโนโลยี 4.0Pantita Kitjakarn; ปัณทิตา กิจการ; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2564กลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ประกอบการโลคอลแบรนด์กับผู้ประกอบการอินเตอร์แบรนด์CHANCHANOK THANAWAT; ฉันชนก ธนวัฒน์; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; pnomsits@nu.ac.th; pnomsits@nu.ac.th
2564กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกThitsana Unpai; ธิษณา อุ่นไพร; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2565กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติAmnuay Phoeysiri; อำนวย เผยศิริ; Thaweesub Koeipakvaen; ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น; Naresuan University; Thaweesub Koeipakvaen; ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น; thaweesubk@nu.ac.th; thaweesubk@nu.ac.th
2566กลวิธีความไม่สุภาพและการกู้ภาพลักษณ์ในปริจเฉทรายการสัมภาษณ์บุคคลจากข่าวในกระแสNantaporn Sornjitti; นันทพร ศรจิตติ; Narongkan Rodsub; ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์; Naresuan University; Narongkan Rodsub; ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์; narongkanr@nu.ac.th; narongkanr@nu.ac.th
2564การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก SBNLT ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้แบบสถานะของแข็งTHANAPON SINKRUASON; ธนพล สินเครือสอน; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; theerachaib@nu.ac.th; theerachaib@nu.ac.th
2564การควบคุมการสร้างกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้ความเข้มแสงไม่สม่ำเสมอPEERADECH LOUSUWANKUN; พีระเดช เล้าสุวรรณกุล; Niphat Jantharamin; นิพัทธ์ จันทรมินทร์; Naresuan University; Niphat Jantharamin; นิพัทธ์ จันทรมินทร์; niphatj@nu.ac.th; niphatj@nu.ac.th
2565การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวไร่ในระดับโรงเรือนKhammool Khamsuk; คำมูล คำสุข; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; Naresuan University; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; juangjunj@nu.ac.th; juangjunj@nu.ac.th
2565การคัดกรองแอคติโนแบคทีเรียที่ผลิตรงควัตถุและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสำหรับการย้อมสีไหมTananya Nuanjohn; ธนัญญา นวลจอน; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; Naresuan University; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; juangjunj@nu.ac.th; juangjunj@nu.ac.th
2565การคัดเลือกซัพพลายเออร์วัตถุดิบสำหรับผู้รับจ้างผลิตอาหารเสริมในประเทศไทยSuphakanang Yodkam; ศุภาคนางค์ ยอดคำ; Nattapol Paisarnvirosrak; ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์; Naresuan University; Nattapol Paisarnvirosrak; ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์; nattapolpa@nu.ac.th; nattapolpa@nu.ac.th
2566การคัดเลือกเชื้อรา Metarhizium spp. จากดินป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลAraya Bunsak; อารยา บุญศักดิ์; Suphannika Intanon; สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์; Naresuan University; Suphannika Intanon; สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์; suphannikai@nu.ac.th; suphannikai@nu.ac.th
2565การจัการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะพลเมืองดิจิทัลในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)Varanon klangseeda Woranarakul; วรานนท์ คลังสีดา วรนรากุล; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; atcharas@nu.ac.th; atcharas@nu.ac.th
2565การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการจัดการแบบร่วมมือกัน กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกTreeyakarn Phromkham; ตรียากานต์ พรมคำ; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; Naresuan University; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; rudklawp@nu.ac.th; rudklawp@nu.ac.th
2566การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยChanikant Prampree; ชนิกานต์ เปรมปรีดิ์; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
2565การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติYatfon Thapthimhin; หยาดฝน ทับทิมหิน; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; arphatt@nu.ac.th; arphatt@nu.ac.th
2565การจัดการปัญหาความแห้งแล้งอย่างยั่งยืนในสวนเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็กบนพื้นที่สูงORANUT NAOWAKATE; อรนุช เนาวเกตุ; Patcharin Sirasoonthorn; พัชรินทร์ สิรสุนทร; Naresuan University; Patcharin Sirasoonthorn; พัชรินทร์ สิรสุนทร; patcharins@nu.ac.th; patcharins@nu.ac.th
2564การจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษา ระบบจัดการแบบเบ็ดเสร็จNOPPACHAI FONGISSARA; นพชัย ฟองอิสสระ; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; Naresuan University; Watcharabon Buddharaksa; วัชรพล พุทธรักษา; watcharabonb@nu.ac.th; watcharabonb@nu.ac.th