Browsing by Author ปกรณ์ ประจันบาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะครูตามแนวศาสตร์พระราชา ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินแบบทฤษฎีเป็นฐานPattawan Chaiyaphak; ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์; Pakorn Prachanban; ปกรณ์ ประจันบาน; Naresuan University; Pakorn Prachanban; ปกรณ์ ประจันบาน; pakornp@nu.ac.th; pakornp@nu.ac.th
2563การพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล    โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงSUPRANEE MUENYA; สุปราณี หมื่นยา; Pakorn Prachanban; ปกรณ์ ประจันบาน; Naresuan University. Faculty of Education
2563การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนิสิตครู โดยประยุกต์ใช้ G-DINA MODELKETSARIN SOMRAT; เกศรินทร์ สมราช; Pakorn Prachanban; ปกรณ์ ประจันบาน; Naresuan University. Faculty of Education
2563การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของกรอบความคิดทางวิชาการของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานKAWEEPHAT CHAWCHAWNA; กวีภัทร ฉาวชาวนา; Pakorn Prachanban; ปกรณ์ ประจันบาน; Naresuan University. Faculty of Education
2550ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 36513 ระเบียบวิธีวิจัยเรื่องเครื่องมือวิจัยของนิสิตหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปกรณ์ ประจันบาน
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนล่างปกรณ์ ประจันบาน; สำราญ มีแจ้ง; มนตรี สังข์ทอง; ชัด อินทะสี
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยปกรณ์ ประจันบาน
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะจิตวิจัยของนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปกรณ์ ประจันบาน
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; ปกรณ์ ประจันบาน; อนุชา กอนพ่วง; วารีรัตน์ แก้วอุไร
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คู่ขนาน) พ.ศ. 2550 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปกรณ์ ประจันบาน