Browsing by Author ธีระชัย บงการณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 18 to 37 of 45 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกพิโซอิเล็ทริกบสมัทโซเดียมไททาเนต-บิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต-แบเรียมไททาเนตสามระบบที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดอิตเทอร์เบียมไนโอเบต-เลดไททาเนต ใช้การแคลไซน์ขั้นตอนเดียวด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกใหม่ (Ba0.97Ca0.03)(Zr0.94Sn0.06)O3 ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก BCZT ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก KNN-LT-LS ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมเซรามิก BNT-BKT-KNN ด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y) Bi₀.₅ Na₀.₅ TiO₃-xBi₀.₅ K₀.₅ TiO₃-yBiFeO₃ ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Pb₀.₉₅Ba₀.₀₅)(Zr₁₋Ti)O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิการเผาที่มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5 (Na0.74K0.16Lio0.10)0.5TiO3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิเผาที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLT-0.003sm ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเงื่อนไขการเผาที่มีต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก KNN-LS-BN ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษณะเฉพาะของเซรามิก KNNS-BNKZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของ Na₂Co₃ และ K₂Co₃ ส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของปริมาณสารส่วนเกิน Bi₂O₃ และ K₂CO₃ ที่มีต่อโครงสร้างผนึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนตอาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของอุณหภูมิในการเผาที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคจุลภาคและสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก 0.68Bi0.5Na0.5TiO3-0.22Bi0.5K0.5K0.5TiO3-0.10Bio0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เงื่อนไขที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เซรามิก KNN-LS-BF ที่มีความหนาแน่นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประดิษฐ์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก SrTiO₃ ที่เตรียมจากผงอนุภาคขนาดนาโน โดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ด้วยตนเองของโซล-เจลศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ; ธีระชัย บงการณ์; ธนวัตร์ คล้ายแท้; วันทนีย์ เชียรธานรักษ์; พิราม พานทอง; ชัญญาภัค ทองจันทร์เทพ