ผลงานวิจัยบุคลากร Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 968
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2554รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรวลุลี โพธิรังสิยากร; ธนพร ประเสริฐกุล; ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์; พรทิพย์ อาจวิชัย; รวิวรรณ ศรีอำไพ
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาตรการกฏหมายเกี่ยวกับธนาคารเวลาในประเทศไทยจักรี อดุลนิรัตน์
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช:ความสำคัญต่อการธำรงชาติและอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยคณิตา หอมทรัพย์
2559หลวงพ่ออยู่คู่วัดอัมพวัน : ประวัติและคำสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมโม)คณะศิษยานุศิษย์ วัดอัมพวัน
2011When religion derails : silent reflection from Huck Finn to September 11Suchitra Onkom
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครรชิต คงรส; วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล; นภาพร อภิรัฐเมธีกุล
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษี : ข้อเสนอการจัดทำกฏบัตรผู้เสียภาษีของไทยเกศราภรณ์ ปานงาม
2558รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบากานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์โลกร้อนในอนาคตตามฐานข้อมูลภาพฉายอนาคต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ (RCP) เพื่อประเมินผลกระทบต่อเนื่องระยะยาวต่อ ผลผลิต สารอาหาร สารแอนตี้ออกซิแดนท์ และลักษณะพันธุกรรม ของข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวดำ ที่นิยมปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับการสร้างแนวทางการรับมือในชุมชนกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ; ภาวัช วิจารัตน์
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาและนำเสนอกรอบกลยุทย์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจภาคเอกชนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกกฤชชา ยาวิเศษ; ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวานจารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การสร้างของรหัสวัฏจักรและรหัสวัฏจักรเชิงลบเหนือริงจำกัดสบับที่จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาวัสดุทดสอบความชำนาญและวัสดุอ้างอิงชนิดปัสสาวะสำหรับการตรวจปัสสาวะด้วยแถบจุ่มตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ ISO 17034ครรชิต คงรส; วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกถุล; นภาพร อภิรัฐเมธีกุล
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตคู่มือการผลิตและเก็บรักษาอาหารพร้อมบริโภคให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในฤดูร้อนจารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ; อุษณี สุขสีทอง; เสาวรส ทองริ้ว
2560รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังก้างปลาร่วมกับเฟซบุ๊กที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาโครงงานของนิสิตรุจโรจน์ แก้วอุไร; สุพรรณษา น้อยนคร
2562รายงานฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข47 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ 3)คำรพ รัตนสุต
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการนิเวศวิทยาและการประยุกต์ในการปลูกผักหวานป่า (Melientha suavis pierre) ในสวนป่าเสวียน เปรมประสิทธิ์
2560รายงานฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอนเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยสายศิริ มีระเสน
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับงานเอกซเรย์ศุภวิทู สุขเพ็ง; พาชื่น โพทัพ; เศรษฐา ตั้งค้าวานิช; บริพัฒน์ กัดมั่น; กานต์สินี ยาสมุทร
2560รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ทอลองประเภทหนูไมซืและหนูแรทจากวัสดุผสมธรรมชาตินพวรรณ โม้ทอง; ศลิษา วีรพันธุ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 968
 next >