ผลงานวิจัยบุคลากร Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 634
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2550รายงานการวิจัยการศึกษาการสวดมหาชาติคำหลวง : แนวคิดเกี่ยวกับทำนอง คีตศิลป์ และการบันทึกโน๊ตเดชา ศรีคงเมือง
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิตบุรินทร์ กำจัดภัย
2558รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi₀.₅(Na₀.₇₄Li₀.₁₀)₀.₅TiO₃-Ba(Zr₀.₅Ti₀.₉₅)O₃ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Pb₀.₉₅Ba₀.₀₅)(Zr₁₋Ti)O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์
2558รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการผลของสารสกัดต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันโรคและลักษณะทางพยาธิสภาพของตับและไตในปลานิล (Oreochromis niloticus)นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล
2558แผนแม่บทการใช้ที่ดินราชพัสดุและที่ดินสาธารณประโยชน์ จังหวัดพิษณุโลกเดชา ดีผดุง; ชฎา ณรงค์ฤทธิ์; วศิน ปัญญาวุธตระกูล
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการปรับปรุง และจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับงบประมาณ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลกช่อเพชร พานระลึก
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของ Na₂Co₃ และ K₂Co₃ ส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเกมแทนแกรมร่วมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ วิจัยสถาบปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีรังสิมา เมฆมงคล
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วงจรแปลงผันกระแสตรงอัตราขยายสูงที่มีการแยกกราวด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงศักดา สมกุล; ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบแผนการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์หัวใจที่ได้รับสารยับยั้งการกระตุ้น p38 MAPKสราวุธ คำปวน
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์ศรายุทธ วัยวุฒิ; อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช; สุขฤดี สุขใจ; เกียรติศักดิ์ ศรีพันธ์บุตร
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบจำลองคณิตศาตร์สำหรับโรคอหิวาและการศึกษาการควบคุมการแพร่ระบาดชัยรัตน์ มดนาค
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทยชมนาด วรรณพรศิริ; นิยม เล็กชูผล
2555การศึกษาการนำระบบ e-Document สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนัฐรดา กันแตง
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประมาณค่าแบบโฮเดอร์บนของการส่งผลเฉลยสำหรับอสมการ Ky Fan วางนัยทั่วไปแบบอ่อนเชิงพารามิเตอร์ระเบียน วังคีรี
2556รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บริบทเป็นฐานภูดิท เตชาติวัฒน์; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาลักษณะการใช้บริการสุขภาพและค่าใช้จ่ายในผู้สูงอายุที่รับบริการในสถานบริการสุขภาพณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของ Levitin-Polyak สำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันวางนัยทั่วไปเชิงพารามิเตอร์ในรูปแบบของ Mintyระเบียน วังคีรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 634
 next >