ผลงานวิจัยบุคลากร Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 798
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2543โปรแกรมออกแบบวงจรดิจิตอลให้อยู่ในรูปสมการบูลีนที่ลดรูปปริญญา จุฬารี; วสันต์ วุฒิกุลประพันธ์
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรือง โปรโตคอลที่มีความปลอดภัยสำหรับการใช้ข้อมูลลายนิ้วมือในการพิสูจน์ตัวบุคคลอนงค์พร ไศลวรากุล
2559รายงานการวิจัยดนตรีชาวเมี่ยนในอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรประทีป นักปี่
2562รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยี Web-GIS, AHP และ Internet of thingsสิทธิชัย ชูสำโรง
2562รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการชีวิตของวัยรุ่นหญิง มารดาวัยรุ่น และครอบครัวพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
2560รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มและไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลมแบบพกพาฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; สุขฤดี สุขใจ; นิพนธ์ เกตุจุ้ย; คงฤทธิ์ แม้นศิริ; รัฐพร เงินมีศรี; สมศักดิ์ แสวงศักดิ์; ไวพจน์ พินธุ; ณรงค์ฤทธิ์ โฉมนาค; ชาลี วารินธุ์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีมณฑนา วีระวัฒนากร; อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ; ขนิษฐา รุตรัตนมงคล; สุกีวรรณ เดชโยธิน; ศศิวิมล จิตรากร
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาปริมาณสารฟินอลลิกส์ทั้งหมด สมบัติในการด้านอนุมูลอิสระและสารสำคัญในสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยากบุญจิรา รัตนากรพิทักษ์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนด์ไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่องอรระวี คงสมบัติ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคาสิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์; ขวัญชัย ไกรทอง
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้แก่วัยรุ่นหญิงมารดาวัยรุ่น และครอบครัวพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินประโยชน์การใช้ที่ดินของการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตพลังงานทดแทนประพิธาริ์์ ธนารักษ์; พิสิษฎ์ มณีโชติ; บงกช ประสิทธิ์; ธีรารัตน์ จิระมะกร
2559ข้าวตอกพระร่วง "ความเชื่อ ความเป็นมา วิวัฒนาการและการสืบทอด"ชำนาญ ปาณาวงษ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการการสังเคราะห์ฟิล์มบางซีเรียมไดออกไซด์ที่มีการเจือด้วยไอออนของโลหะทรานซิชันเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงดวงดาว จันทร์เนย
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเสริมสร้างการบริหารจัดการสมรรถนะการบริการสุขภาพชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นหญิง มารดาวัยรุ่น และครอบครัวพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสัญญะที่แสดงความเป็นไทยในป้ายร้านอาหารไทยในปารีสซอทอง บรรจงสวัสดิ์
2559แนวปฏิบัติการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์: ตัวอย่างทางชีววัตถุโดยห้องปฏิบัติการเดียวนิทรา เนื่องจำนงค์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การมีอยุ่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหากึ่งดุลภาพบนปริภูมิเมตริกบริบูรณ์กับการประยุกต์สู่ทฤษฎีบทมินิแมกซ์เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเก็บกักน้ำในดินของระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มจรัณธร บุญญานุภาพ; วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรือง โปรโตคอลที่มีความปลอดภัยสำหรับการใช้ข้อมูลลายนิ้วมือในการพิสูจน์ตัวบุคคลอนงค์พร ไศลวรากุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 798
 next >