Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; กรกนก อิงคนินันท์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าวนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; กิติศาสตร์ กระบวน
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสมบัติทางเคมีกายภาพ ความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นและกิจกรรมการต่อต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดมะรุมที่ได้จากกระบวนการสกัดแบบของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนิษฐา รุตรัตนมงคล
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของสารสกัดเปลือกมันเทศในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในน้ำมันทอดนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์; ธีรพร กงบังเกิด
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของกระบวนการทำแห้งต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาน้ำอบแห้งนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอตอภินันท์ ลิ้มมงคล