Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 633 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streptococcus pyogenes จากสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceaeรองเดช ตั้งตระการพงษ์
2550การวิจัยเอกสารเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการบริหารธุรกิจอรรถไกร พันธุ์ภักดี
2549การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลกพีระพล วอง; สายศิริ มีระเสน; ปริศนา เจริญพร; แน่งน้อย เจิมนิ่ม; ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
2555การศึกษาการนำระบบ e-Document สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนัฐรดา กันแตง
2549การศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่หน่วยงานต้องการดาลิน อาภัสระวิโรจน์; วศิน เหลี่ยมปรีชา; เพียงดาว นทีวุฒิกุล
2550การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนกรณีศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพัชรา เจ่าสกุล
2555การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวรอรวรรณ ชัยทวิชธานันท์
2556การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของห้องปฎิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพันธ์ดี ทับทิม
2552การศึกษาชนิดพันธุ์กล้วยไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างประสุข โฆษวิฑิตกุล; จิราภรณ์ เนาวรัตน์; เทวิกา กล้าถิ่นภู
2551การศึกษาผลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2547-2549นิษวัน วรานุสาสน์
2552การศึกษาวิจัยเรื่องความรู้และความเข้าใจ และความคิดเห็นของนิสิต คณะนิติศาสตร์ ต่อคะแนนความประพฤตินิสิต และหลักเกณฑ์การลงโทษ การตัดคะแนนทศพล จูมั่น
2551การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller's organ) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็บสายพันธุ์ที่พบในโรค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดรองเดช ตั้งตระการพงษ์
2552การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการการปรับปรุงจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
2553การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้คณะศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2552นิษวัน วรานุสาสน์
2554การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอัจฉรา ศรีพันธ์
2550การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้นจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี
2558การออกแบบของที่ระลึก เรื่องชุดประจำชาตินางงามไทยดนัย เรียบสกุล
2557การอ่านหนังสือพิมพ์รายวันของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2555วลุลี โพธิรังสิยากร
2551ขนาดใช้ยา ความถี่ในการให้ยาและตัวแปรทางเภสัชจลนศาสตร์ของผู้ป่วยไทยที่ได้รับ extended-interval aminoglycosidesปวีณา สนธิสมบัติ; พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล; ระวีวรรณ ยิ้มแพร
2556ขีดความสามารถในงานของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมหาวิทยาลัยนเรศวรจิระประภา ศรีปัตตา