Browsing by Author กณิตา ธนเจริญชณภาส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุธรรมของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทยกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาต; นเรศ ขำเจริญ
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลกระทบจากการเพิ่มระดับโอโซนในบรรยากาศจากสภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพของโปรตีนและไขมันชนิดสำคัญของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองไทยกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนบางประการที่มีต่อผลผลิตคุณภาพของเมล็ดและความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือกณิตา ธนเจริญชณภาส