Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับกระบวนการฉีดอินซูลินไม่เหมาะสมRattchanun Uruekoran; รัชนันท์ อุรุเอกโอฬาร; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; Naresuan University; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; anjanaf@nu.ac.th; anjanaf@nu.ac.th
2564การพัฒนาบทบาทเภสัชกรในทีมสหวิชาชีพสำหรับการจัดการ อาการปวดด้วยยาในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามอย่างต่อเนื่อง จนถึงที่บ้าน โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีTHIPSUKON JAROENPAN; ทิพย์สุคนธ์ เจริญพันธ์; Chanthonrat Sitthiworanan; จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์; Naresuan University; Chanthonrat Sitthiworanan; จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์; chanthonrats@nu.ac.th; chanthonrats@nu.ac.th
2565ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกCHANATIP KULJIRAKUL; ชนาธิป กุลจิรากูล; Sunsanee Mekrungruangwong; ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์; Naresuan University; Sunsanee Mekrungruangwong; ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์; sunsaneem@nu.ac.th; sunsaneem@nu.ac.th
2565การสำรวจประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และวิธีการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราBoonyaporn Kleaubsamran; บุณยาพร เคลือบสำราญ; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; Naresuan University; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; anjanaf@nu.ac.th; anjanaf@nu.ac.th