Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิก KNN-BNT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิก KNN-BNT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดอิตเทอร์เบียมไนโอเบต-เลดไททาเนต ใช้การแคลไซน์ขั้นตอนเดียวด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNN-BZT ที่ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเผ้าไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เงื่อนไขที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เซรามิก KNN-LS-BF ที่มีความหนาแน่นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y) Bi₀.₅ Na₀.₅ TiO₃-xBi₀.₅ K₀.₅ TiO₃-yBiFeO₃ ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของอุณหภูมิในการเผาที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคจุลภาคและสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก 0.68Bi0.5Na0.5TiO3-0.22Bi0.5K0.5K0.5TiO3-0.10Bio0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์